Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวอินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ คาวาอิเจี้ยน 5 วัน 4 คืน

Garuda Indonesia

ชมอัศจรรย์ธรรมชาติ คาวาอีเจี้ยน โบรโม่ (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Garuda Indonesia น้ำหนักกระเป๋า20กก. + ที่พัก 4 คืน + มื้ออาหาร 11 มื้อ+ เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยวพร้อมคนขับ + ประกันการเดินทาง)


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวอินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ คาวาอิเจี้ยน 5 วัน 4 คืน

 • ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 คน ไม่ต้องรอกรุ๊ป
 • ชมเมือง “สุราบายา” เมืองแห่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติ
 • พิชิตยอดภูเขาไฟโบรโม่ อัญมณีแห่งชวาตะวันออก
 • พิชิตเปลวไฟสีฟ้าแห่งภูเขาไฟคาวาอิเจี้ยน ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ห้ามพลาด
 • ชมความงามยามพระอาทิตย์ขึ้น สาดส่องกับปากปล่องภูเขาไฟ สัมผัสลมหายใจ ของโบรโม่อย่างใกล้ชิด
 • ชมและลอง “มวนใบยาสูบ” เพื่อเป็นซิการ์ ที่โรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะชวา
 • เดินทางโดยสายการบินการูด้า ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และรางวัลที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุด
 • แถมฟรี ซิมการ์ด พร้อมอินเทอร์เน็ต ไว้ให้ท่านได้อัพเดพถ่ายเซลฟี่ ตลอดการเดินทาง

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

35,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินโดนีเซีย
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ก.ค.- ธ.ค.63
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Garuda Indonesia
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 15 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - สุราบายา

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  SWISSBEL TUNJUNGGAN HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865

  การเดินทาง

  GARUDA INDONESIA

  ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา

  รอเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ เมืองสุราบายา โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 314

  การเดินทาง

  GARUDA INDONESIA

  สุราบาย่า

  เดินทางถึงสุราบาย่า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 2

  สุราบายา - โรงงานผลิตซิกก้า - คาวาอีเจียน

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  EL ROYALE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  SAMPOERNA HOUSE

  เยี่ยมชมสถานที่ บ่มใบยาสูบและม้วนใบยาสูบเป็นซิการ์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะชวา

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 3

  ภูเขาไฟคาวาอีเจียน - โบรโม่

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  LAVA VIEW HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ภูเขาไฟคาวาอีเจียน (Kawah Ijen)

  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอินโดนีเซีย จุดเด่นคือ เปลวสีน้ำเงิน ซึ่งต้องดูในช่วงกลางคืน หากไปตอนกลางวันจะได้ชมวิวขอบปล่องและทิวทัศน์ทะเลสาปสีเขียวมรกต

  การเดินทาง

  รถยนต์

  เมืองโปรโบลิงโก

  เดินทางออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าสู่เมืองโปรโบลิงโก ดินแดนแห่งภูเขาไฟ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง

  การเดินทาง

  รถยนต์

  หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง

  นั่งรถขึ้นเขาต่อไปยังหมู่บ้านเซโมโร ลาวัง หมู่บ้านที่ใกล้ลมหายใจเทพเจ้า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 4

  ภูเขาไฟโบรโม่ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - สุราบายา - ไชน่าทาวน์ - วัดจีน Hong Tiek Hian Temple

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  SWISSBEL TUNJUNGGAN HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ภูเขาไฟโบรโม่

  ขึ้นไปสู่จุดชมวิวของ ภูเขาไฟโบรโม่ สามารถเห็นภาพที่งดงามและน่าตื่นเต้นเมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น แสงแรกของดวงสุริยันกระทบยอดเขาปากปล่องภูเขาไฟ

  การเดินทาง

  รถยนต์

  โรงงานผลิตเครื่องหนัง

  แวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ TANGGULANGIN LEATHER INDUSTRY ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของเกาะชวา

  การเดินทาง

  รถยนต์

  ย่านไชน่าทาวน์

  ย่านพื้นเมืองเก่า มีตึกเก่าสมัยฮอลันดาหลายตึก มีความสวยแปลกตาไปจากตึกอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ บริเวณนี้

  การเดินทาง

  รถยนต์

  HONG TIEK HIAN TEMPLE

  วัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในสุราบายาตั้งอยู่ในบริเวณ ไชน่าทาวน์ วัดนี้สร้างโดย ทหารกล้าของจักรพรรด์กุบไลข่าน

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 5

  สุราบายา - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินสุราบายา

  เดินทางสู่ สนามบินสุราบายา เพื่อทำการเช็คเอกสารและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ออกเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA313

  การเดินทาง

  GARUDA INDONESIA

  กรุงเทพฯ

  เปลี่ยนเครื่องและเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA864

  การเดินทาง

  GARUDA INDONESIA

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD.x 5 วัน = 25 USD.

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!