GROUP&GO ฮ่องกง วิคตอเรียพีค อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น 3 วัน 2 คืน

Hongkong Airlines
 • รายละเอียดทริป
 
เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ตั๋วเครื่องบิน Hongkong Airlines น้ำหนักกระเป๋า20กก. + ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน + มื้ออาหาร seafood หลี่หยุ่นหมุ่น, ห่านย่าง, ติ่มซำ + รถรับส่งพร้อม City Tourโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว)

รายละเอียดทริป

 • วันที่ 1

  กรุงเทพ - ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค - หาดรีพัลส์เบย์ - OPEN TOP BUS - หมู่บ้านชาวประมงหลี่หยุ่นหมุ่น - ตลาดเลดี้มาร์เก็ต

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  METROPARK MONGKOK (หรือเทียบเท่า)

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย เที่ยวบินที่ HX 768

  การเดินทาง

  Hongkong Airlines

  วิคตอเรียพีค

  ยอดเขาที่มีชื่อเสียงของเกาะฮ่องกง และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง ขึ้นชมวิว ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว

  การเดินทาง

  รถโค้ช

  เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์

  พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการของบุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

  การเดินทาง

  รถโค้ช

  Open Top Bus

  ตื่นตาตื่นใจกับการท่องเที่ยวที่แสนคลาสสิกของเกาะฮ่องกงนั่นคือ OPEN TOP BUS ชมตัวเมืองฮ่องกง

  การเดินทาง

  Open Top Bus

  FAIRMOON SEAFOOD RESTAURANT

  รับประทานอาหารทะเลมื้อใหญ่ สดๆ จากทะเล โดยหมู่บ้านชาวประมงหลี่หยุ่นหมุ่น

  การเดินทาง

  รถโค้ช

  หมู่บ้านชาวประมงหลี่หยุ่นหมุ่น

  เป็นเสี้ยวหนึ่งของฮ่องกงที่ยังคงมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ในมหานครยุคใหม่ มีชื่อเสียงด้านแหล่งกินอาหารทะเลกลางแจ้งชั้นดี

  การเดินทาง

  รถโค้ช

  LADIES MARKET

  ถนนสไตล์คนเดิน มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า ตุ๊กตา และ ของที่ระลึก

  การเดินทาง

  รถโค้ช
 • วันที่ 2

  วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านบัวหิมะ - หมู่บ้านนองปิง(รถโค้ช) - ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET - SYMPHONY OF LIGHTS

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  METROPARK MONGKOK (หรือเทียบเท่า)

  วัดแชกงหมิว

  เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกงวัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนามวัดกังหันวัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้

  การเดินทาง

  รถโค้ช

  วัดโป่วหลิน

  วัดโป่วหลิน หรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้

  การเดินทาง

  รถโค้ช

  CITYGATE OUTLET MALL 

  อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย พบกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย 

  การเดินทาง

  รถโค้ช

  Symphony of Lights

  ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ อย่างสวยงาม

  การเดินทาง

  รถโค้ช
 • วันที่ 3

  อิสระท่องเที่ยวในฮ่องกง 1 วันเต็ม - ฮ่องกง - กรุงเทพ

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  -

  กรุงเทพฯ

  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ HX 761

  การเดินทาง

  Hongkong Airlines
 

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตากรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น = 50 HKD / ทั้งทริป/ต่อท่าน จ่ายให้กับไกด์

รีวิวท่องเที่ยว

ราคาเริ่มต้น

19,900

บาท/ท่าน

Detail

ประเทศ :
ฮ่องกง
รวมมื้ออาหาร :
3 มื้อ
ระดับโรงแรม :
หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาเดินทาง :
ก.ค. - ส.ค.60
ระยะเวลา :
3 วัน 2 คืน
สายการบิน :
Hongkong Airlines
สนามบิน :
สนามบินสุวรรณภูมิ
Group Size :
6 คน

ยิ่งชวนเพื่อน ยิ่งเที่ยวคุ้ม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!