Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ไหว้พระใหญ่นองปิง ช้อปปิ้ง Outlet ใหญ่สุดบนเกาะฮ่องกง 3 วัน 2 คืน


เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พัก Hotel MK ระดับ 3 ดาว 2 คืน พร้อมอาหารเช้า + มื้ออาหาร seafood หลี่หยุ่นหมุ่น, ห่านย่าง, ติ่มซำ + รถรับส่งพร้อม City Tourโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว)


Highlight

 • WONDERFUL PACKAGE นำท่านบินลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง
 • ชมวิวบนยอดเขาที่มีชื่อเสียงของกาะฮ่องกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นยอดเขาที่สูงเป้นอันดับที่ 24 ของเกาะฮ่องกง
 • พักผ่อนกับบรรยากาศปิกนิคชายทะเลที่หาดรีพลัสเบย์ พร้อมนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงเรื่องการขอบุตร
 • นมัสการสิงศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ประจำฮ่องกงเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องโชคชะตา แก้ปีชง
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งกระเช้านองปิงแบบ 360 องศา พร้อมไหว้สักการะพระใหญ่ลันตาที่วัดโปวหลิน
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ CITY GATE OUTLET พบกันสินค้า OUTLET แบรนด์เนมมากมาย
 • กินอาหารทะเลมื้อใหญ่ @ หมู่บ้านชาวประมงเล่ยหยุนหมุน พร้อมเมนูห่านย่างที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

10,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ฮ่องกง
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ - กันยายน 2563
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 6 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  ฮ่องกง - AVENUE OF STAR - SYMPHONY OF LIGHTS - ตลาดเลดี้มาร์เก็ต

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  HOTEL MK / WEST HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็คเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็คเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย ให้คณะท่านออก Exit B เดินทางผ่าน สะพานแขวนซิงหม่า เป็นสะพานข้ามช่องแคบในฮ่องกง ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  Symphony of Lights

  ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ อย่างสวยงาม

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  LADIES MARKET

  ถนนสไตล์คนเดิน มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า ตุ๊กตา และ ของที่ระลึก

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  HOTEL MK / WEST HOTEL

  ที่พัก HOTEL MK / WEST HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว
 • วันที่ 2

  วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - OPEN TOP BUS - CITYGATE OUTLET MALL - หลี่หยุ่นมุ่น

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  HOTEL MK / WEST HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ติ่มซำ

  รับประทานอาหารเช้า (ติ่มซำ)

  การเดินทาง

  -

  วิคตอเรียพีค

  ยอดเขาที่มีชื่อเสียงของเกาะฮ่องกง และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง ขึ้นชมวิว ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์

  พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการของบุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  Open Top Bus

  ตื่นตาตื่นใจกับการท่องเที่ยวที่แสนคลาสสิกของเกาะฮ่องกงนั่นคือ OPEN TOP BUS ชมตัวเมืองฮ่องกง

  การเดินทาง

  Open Top Bus

  CITYGATE OUTLET MALL

  ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย พบกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  หลี่หยุ่นมุ่น

  รับประทานอาหารทะเลมื้อใหญ่ สดๆ จากทะเล โดยหมู่บ้านชาวประมงหลี่หยุ่นหมุ่น

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

  HOTEL MK / WEST HOTEL

  ที่พัก HOTEL MK / WEST HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว
 • วันที่ 3

  นองปิง 360 - ฮ่องกง - กรุงเทพ

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  -

  นองปิง 360

  สัมผัสประสบการณ์นั่งกระเช้าอันน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสูงแบบ360องศา

  การเดินทาง

  กระเช้านองปิง

  วัดโป่วหลิน

  วัดโป่วหลิน หรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้

  การเดินทาง

  -

  ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็คเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)

  สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินเช็ค เลป ก๊อก เช็คเอกสารเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ เพื่อกลับสู่กรุงเทพ

  การเดินทาง

  รถปรับอากาศนำเที่ยว

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


ราคานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น = 50 HKD / ทั้งทริป/ต่อท่าน จ่ายให้กับไกด์

รีวิวท่องเที่ยว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!