กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวพม่า ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างหน้าพระมหามัยมุนี มัณฑะเลย์ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

Myanmar Airways

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Myanmar Airways น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. + ที่พัก 3 ดาว 2 คืน + มื้ออาหาร 5 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถ TOYOTA ALPHARD + ประกันการเดินทาง)


Highlight

Group&Go ทัวร์พม่า ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างหน้าพระมหามัยมุนี มัณฑะเลย์ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

 • ชมสะพานอูเบ็ง สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก
 • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ อดีตวังหลวงแห่งราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของพม่า พระราชวังที่มีแต่ความงดงามแต่เต็มไปด้วยความน่าเศร้าสะเทือนใจ เมื่อมองย้อนกลับไปในยุคสงคราม ที่พระราชวังแห่งนี้มอดไหม้ลงด้วยไฟแห่งสงครามพร้อมกับการสูญสิ้นเอกราชให้แก่อังกฤษ
 • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างหน้าพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้า1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า
 • ชมวิหารชเวนันดอร์ ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังสุดล้ำค่า
 • ออกเดินทาง 4 ท่าน ได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

13,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : พม่า
 • รวมมื้ออาหาร : 5 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน : Myanmar Airways
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  SHWEPHYR HOTEL , SHWEHTEE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  มัณฑะเลย์

  เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  วัดชเวนันดอร์

  อาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  พระราชวังมัณฑะเลย์

  พระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรง พระที่นั่ง และตำหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม

  การเดินทาง

  เวลา

  ภูเขามัณฑเลย์

  ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑเลย์

  การเดินทาง

  เวลา
 • วันที่ 2

  มัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์ - วัดมหากันดายงค์ - สะพานไม้อูเบ็ง - เจดีย์มิงกุน

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  SHWEPHYR HOTEL , SHWEHTEE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  วัดกุโสดอร์

  วัดที่พระเจ้ามินดง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก

  การเดินทาง

  เวลา

  วัดมหากันดายง

  เป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่่ที่สุดในพม่า มี สามเณรและพระจำาพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป

  การเดินทาง

  เวลา

  สะพานไม้อูเบ็ง

  สะพานไม้ที่ยาวที่สุด ในโลก โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี

  การเดินทาง

  เวลา

  ปัจจุบันระฆังยักษ์มิงกุน จึงเป็นระฆังที่มีสภาพสมบูรณ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  การเดินทาง

  เวลา

 • วันที่ 3

  ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี

  เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี

  การเดินทาง

  เวลา

  กรุงเทพ

  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์

  การเดินทาง

  การเดินทาง

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน

ทริปแนะนำของเรา

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

เดินทาง: ติดต่อสอบถาม ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!