Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

Myanmar Airways

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Myanmar Airways น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. + ที่พัก 3 คืน + มื้ออาหาร 8 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถ TOYOTA ALPHARD + ประกันการเดินทาง)


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

 • ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สะพานอูเบ็ง
 • ชมวิวดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ หรือทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม
 • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างหน้าพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่เชื่อว่ามีลมหายใจ จากการรับประทานพรจากพระพุทธเจ้า
 • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ อดีตวังหลวงแห่งราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของพม่า
 • ออกเดินทาง 4 ท่าน ได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • เดินทาง 10 ท่าน ลดทันที 1,000 บาท โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์
 • เดินทาง 15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

17,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : พม่า
 • รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เม.ย.61
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Myanmar Airways
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 15 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  SHWE HTWE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  มัณฑะเลย์

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาท์เตอร์ N โดยเที่ยวบินที่ 8M 338

  การเดินทาง

  MYANMAR AIRWAY

  พระราชวังมัณฑะเลย์

  พระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรง พระที่นั่ง และตำหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD

  วัดชเวนันดอร์

  อาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD

  ภูเขามัณฑเลย์

  ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑเลย์

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD

  SHWE HTWE HOTEL

  ที่พัก SHWE HTWE HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD
 • วันที่ 2

  มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบ็ง - พุกาม - ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เจดีย์ชเวสันดอร์

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  FAMOUS HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  SHWE HTWE HOTEL

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  สะพานไม้อูเบ็ง

  สะพานไม้ที่ยาวที่สุด ในโลก โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD

  ป่าทะเลเจดีย์

  ขึ้นชมเจดีย์ชเวสันดอ สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า และเจดีย์น้อยใหญ่ ที่ตั้งอยู่รายรอบจนได้สมญานามว่า ป่าทะเลเจดีย์

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD

  FAMOUS HOTEL

  ที่พัก FAMOUS HOTELเทียบเท่า

  การเดินทาง

  -
 • วันที่ 3

  พุกาม - ตลาดยองอู - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวสิกอง - มัณฑะเลย์

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  SHWE HTWE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  FAMOUS HOTEL

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  ตลาดยองอู YONG U MARKET

  ตลาดใหญ่ของเมืองพุกาม ที่ขายสินค้าทุกชนิด ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวปลา อาหาร ผักสด เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD

  วัดอานันดา

  มหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD

  วิหารธรรมมายันจี

  วิหารที่วัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็ว่าได้

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD

  เจดีย์ชเวสิกอง

  สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า สร้างเป็นทรงสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD

  SHWE HTWE HOTEL

  ที่พัก SHWE HTWE HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD
 • วันที่ 4

  มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี

  เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD

  SHWE HTWE HOTEL

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  โดยรถ TOYOTA ALPHARD

  กรุงเทพฯ

  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ 8M 337 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  MYANMAR AIRWAY

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 800 บาท/ท่าน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!