Trip Highlight
 • แพ็คเกจนี้รวม : ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก 3 คืน + อาหารเช้า + มีไกด์นำเที่ยว(พูดอังกฤษ) + รถนำเที่ยว + ประกันเดินทาง
 • เริ่มต้น 4 ท่านเดินทางได้เลย โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • ชม OMAR ALI SAIFFUDDIEN มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • มัสยิดทองคำ JAME HASSANIL BOLKIAH มัสยิดแห่งชาติของบรูไน
 • ชมศิลปะการทอผ้าโบราณของบรูไน BRUNEI’S ARTS AND HANDICRAFT
 • พาเที่ยวบ่อน้ำมันเมืองซีเรีย
 • ชมอนุสาวรีย์พันล้านบาร์เรล
Details
ประเทศ: บรูไน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: ROYAL BRUNEI
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ธันวาคม 2566
รหัสสินค้า: BNBKKBWNHERITAGEBI02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – บรูไน (สนามบินบรูไน) (BI514 : 13.30 – 17.15) – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
Grand City Hotel หรือเทียบเท่า
2 ตลาดเช้า Tamu Market - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี - พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย (Royal Regalia Museum) - มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน (Omar Ali Saifuddien Mosque) - หมู่บ้านกลางน้ำ(Kampong Ayer) - มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque - พระราชวัง Istana Nurul Iman
Grand City Hotel หรือเทียบเท่า
3 เมืองตูตง – ฟาร์มผึ้งจิ๋ว - บ้านลามิน วาริสันต์ - สวนอีโค โพนี่ Eco Ponies garden - โรงงานแปรรูปชาสมุนไพร 3MPK
Grand City Hotel หรือเทียบเท่า
4 สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BI513:10.55-12.40) -

อัตราค่าบริการ (ราคารวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ  

พักเดี่ยว
ท่านละ 

วันนี้ - ธันวาคม 2566

24,900.-

23,900.-

22,900.-

7,000.-

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล


สายการบิน ไฟล์ท เส้นทาง เวลาบิน

วันบิน

สายการบิน รอยัล บรูไน

BI 514

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติบรูไน
BKK - BWN

13.30 – 17.15

วันเสาร์ 

BI 513

สนามบินนานาชาติบรูไน - สนามบินสุวรรณภูมิ

BWN - BKK

10.55 - 12.40

วันอังคาร

*หมายเหตุ : สายการบิน Royal Brunei ออกเดินทางเฉพาะวันเสาร์ และกลับวันอังคารเท่านั้น!


แพลนการเดินทาง 

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบรูไน – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

 • 10.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินของสายการบิน รอยัล บรูไน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดย สายการบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI514 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)
 • 17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
 • จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่โรงแรม Grand City Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง : ตลาดเช้า Tamu Market - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี - พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย (Royal Regalia Museum) - มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน (Omar Ali Saifuddien Mosque) - หมู่บ้านกลางน้ำ(Kampong Ayer) - มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque - พระราชวัง Istana Nurul Iman

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดเช้า Tamu Market สัมผัสบรรยากาศตลาดยามเช้า ชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน
 • นำทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี เพื่อเข้าชมชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวพื้นเมืองเดิมตั้งแต่สมัยโบราณทุกท่านจะได้ชมทั้งการต่อเรือ การตกปลาหาเลี้ยงชีพ การทำเหมืองแร่
 • ชม พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย
 • นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ KAMPONG AYER หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบรูไน
 • ชม มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
 • แวะถ่ายรูป พระราชวัง ISTANA NURUL IMAN พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม Grand City Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สาม : เมืองตูตง – ฟาร์มผึ้งจิ๋ว - บ้านลามิน วาริสันต์ - สวนอีโค โพนี่ Eco Ponies garden - โรงงานแปรรูปชาสมุนไพร 3MPK

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูตง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พาท่านสัมผัสประสบการณ์ทัวร์อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เมืองตูตง
 • นำท่านชม บ้านลามิน วาริสันต์ สร้างขึ้นในปี 1956 เคยเป็นบ้านของ Bendahari Haji Ghafar ปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อนุรักษ์และจัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตู่ตง
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนอีโค โพนี่ Eco Ponies garden เป็นฟาร์มสเตย์ที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวซึ่งทำฟาร์มแบบยั่งยืน สวนเล็กๆที่แปลกตา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอีโค โพนี่ Eco Ponies garden
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานแปรรูปชาสมุนไพร 3MPK พาท่านชมกระบวนการผลิตผงชาสมุนไพร นอกจากนี้ยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของที่นี่ได้
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม Grand City Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 • 10.55 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI513 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • 12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19) คุ้มครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท และคุ้มครองเที่ยวบิน-กระเป๋าล่าช้า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD x 4 วัน = 20 USD/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

บรูไน ประกาศเปลี่ยนสถานะ โควิด เป็น โรคประจำท้องถิ่น เริ่ม 15 ธ.ค. 64

บรูไน ประกาศให้โควิดเปลี่ยนสถานะจากโรคระบาด (Pandemic) เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) แต่ยังคงรักษาและติดตามตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด เริ่ม 15 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก! กัมปงอายเยอร์(Kampong Ayer) บรูไน(Brunei)

หมู่บ้านกลางน้ำ กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของบรูไน (Brunei) ที่มีอายุเกือบ 1,500 ปี เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ที่นี่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวบรูไนเลยก็ว่าได้ค่ะ ในอดีตราวศตวรรษที่ 14-15 กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) เคยเป็นนครหลวงของจักรวรรดิบรูไน เป็นท่าเรือสำคัญของภูมิภาค และเป็นจุดรวมของพ่อค้าแม่ค้าจากตะวันตก จีน และประเทศเพื่อนบ้าน ชาวยุโรปยุคแรกๆ ที่เข้ามาบรูไน จึงเรียกหมู่บ้านกลางน้ำแห่งนี้ว่า เวนิสแห่งตะวันออก

Dinner สุดหรู ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ดินเนอร์หรูๆ บรรยากาศดีๆ วิวสวย แนะนำลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือครุยส์สุดหรู ดินเนอร์มื้อเย็นแสนโรแมนติก เคล้าเสียงเพลงขับกล่อม ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่นชมบรรยากาศในยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ ชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

UPDATE! 2022 อัพเดทล่าสุด ประเทศที่คนไทยเดินทางได้ไม่ต้องขอวีซ่า

หากคนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า จะเดินทางไปประเทศไหนได้บ้าง? มาอัพเดทข้อมูลล่าสุด ที่ประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 มีทั้งหมด 32 ประเทศ ส่วนจะมีที่ไหน และประเทศนั้นๆ สามารถพำนักได้สูงสุดกี่วัน มาดูคำตอบกันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!