Trip Highlight
 • เที่ยวแบบสบายๆเป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัวหรือก๊วนเพื่อน
 • พาท่านเดินทางสุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ บรูไน-ญุี่ปุ่น โดยสายการบินรอยัลบรูไน
 • ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งจุใจในกรุงโตเกียว
 • แถมฟรี!!! ซิตี้ทัวร์บรูไน สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไน
Details
ประเทศ: บรูไน-ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ + อิสระ 9 มื้อ
สายการบิน: ROYAL BRUNEI
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 08 – 12 / 15 – 19 เมษายน 2566
รหัสสินค้า: PKJPBKKBWNNRTBI01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) BI514 (13.30-17.15) แถมฟรี!!! City Tour Brunei : มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN – มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) -
2 สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน – สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) BI695 (00.35-07.30)
HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า
3 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว
HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว
HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน BI 696 (11.45-17.15) เปลี่ยนเครื่อง – สนามบินสุวรรณภูมิ BI519 (18.20-20.05) -

อัตราค่าบริการ

ตั๋วเครื่องบิน + ห้องพัก 3 คืน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน  เด็ก พักกับ 1 ผู้ใหญ่ เด็ก 2-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง เด็ก 2-6 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม

HOTEL LISTEL SHINJUKU

IBIS STYLES TOKYO BAY

36,900

36,900

36,900

34,900

6,000


วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) BI514 (13.30-17.15)
แถมฟรี!!! City Tour Brunei : มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN – มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน)

 • 11.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินรอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดย สายการบิน รอยัล บรูไน (ROYAL BRUNEI) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที
 • 17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไน
 • แถมฟรี!!! : ซิตี้ทัวร์สำหรับทุกท่าน  มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับและนำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหารค่ำ พาท่านแวะถ่ายรูปที่ มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินบันดาสรีเบกาวัน ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น


วันที่สอง: สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน  – สนามบินนาริตะ (ญี่ปุ่น) BI695 (00.35-07.30) 

 • 00.35 น ออกเดินทางจาก สนามบินบันดาสรีเบกาวัน โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI695
 • 07.30 น เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • อิสระท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำใน กรุงโตเกียว อาทิ (ไม่มีรถบริการ)

          -ตลาดปลาสึคิจิ เคยเป็นตลาดค้าส่งปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุด
          -ย่านชินจูกุ ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ศูนย์รวมร้านค้าหลากสไตล์อย่างเช่น ร้าน 100 เยน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ 

 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า


วันที่สาม: อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำใน กรุงโตเกียว อาทิ (ไม่มีรถบริการ)
  -ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะอุเอโนะ สวนสาธารณะใหญ่ประจำโตเกียวที่ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ใหญ่ถึง 4 แห่ง และสวนสัตว์อีกหนึ่งแห่งอีกด้วย สวนอุเอโนะถือว่าเป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงของโตเกียว โดยมีต้นซากุระมากกว่า 1,000 ต้น ผู้คนจึงนิยมมาชมความงามของฤดูใบไม้ผลิที่สวนแห่งนี้เป็นอย่างมาก
  -วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วัดเก่าแก่ในกรุงโตเกียว นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย
  -หอคอย TOKYO SKYTREE เป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดเมื่อ 22 MAY 2012 มีความสูงที่ 634 เป็นหอคอยส่งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า


วันที่สี่: อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำใน กรุงโตเกียว อาทิ (ไม่มีรถบริการ)
  -ย่านฮาราจูกุ แหล่งวัยรุ่นที่รู้จักกันดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นที่ ถนนทาเคชิตะ พบกับร้านค้าที่ขายสินค้าวัยรุ่นมากมาย ร้านขนมเครปที่มีชื่อเสียง หากมาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ท่านจะได้พบกับหนุ่มสาวที่แต่งตัวคอสเพลย์ เลียนแบบตัวการ์ตูน มาเดินอวดโฉมกันมากมาย
  -ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน รวมทั้งมีรูปปั้น “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิ ที่เฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบูย่า ตราบจนวันตายของมัน..และให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งไปกับห้างดังต่างๆมากมาย กว่า 200 จุดและรวมเอาแฟชั่นต่างๆจากทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่
  -โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าบัตร) พบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์,ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า: สนามบินนาริตะ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน BI 696 (11.45-17.15) - เปลี่ยนเครื่อง – สนามบินสุวรรณภูมิ BI519 (18.20-20.05)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 11.45 น ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI696
 • 17.15 น เดินทางถึง สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน รอเปลี่ยนเครื่อง
 • 18.20 น ออกเดินทางจาก สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI519
 • 20.05 น เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน เส้นทางตามระบุ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าซิตี้ทัวร์เที่ยวชมบรูไน พร้อมอาหารค่ำ 1 มื้อ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

RELATED ARTICLES

หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก! กัมปงอายเยอร์(Kampong Ayer) บรูไน(Brunei)

หมู่บ้านกลางน้ำ กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของบรูไน (Brunei) ที่มีอายุเกือบ 1,500 ปี เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ที่นี่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวบรูไนเลยก็ว่าได้ค่ะ ในอดีตราวศตวรรษที่ 14-15 กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) เคยเป็นนครหลวงของจักรวรรดิบรูไน เป็นท่าเรือสำคัญของภูมิภาค และเป็นจุดรวมของพ่อค้าแม่ค้าจากตะวันตก จีน และประเทศเพื่อนบ้าน ชาวยุโรปยุคแรกๆ ที่เข้ามาบรูไน จึงเรียกหมู่บ้านกลางน้ำแห่งนี้ว่า เวนิสแห่งตะวันออก

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

ญี่ปุ่นเปิดประเทศ ข้อควรรู้ก่อนเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

เป็นที่ทราบกันมาบ้างแล้วสำหรับใครที่กำลังรอคอยการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือช่วงเริ่มต้นเปิดประเทศนี้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านบริษัททัวร์ถึงจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางญี่ปุ่น

รวมพิกัด 5 ร้านแบรนด์เนมมือสอง ย่านชินจูกุ(Shinjuku) ประเทศญี่ปุ่น(Japan)

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า ญี่ปุ่น(Japan) ขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นเมืองแห่งแฟชั่น จึงทำให้ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบการใช้สินค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ที่เป็นแบรนด์เนมกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Prada, Chanel, Hermes, Dior, Gucci, Louis Vuitton และแน่นอนว่าเมื่อเบื่อก็นำมาขายหรือส่งต่อ จึงทำให้ร้านขายแบรนด์เนมมือสองนั้นมีมากเลยทีเดียว ราคาก็ขึ้นอยู่ตามสภาพสินค้า ย่านชินจูกุ(Shinjuku) นี้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของนักสะสมและคนที่ชื่นชอบแบรนด์เนมเลยก็ว่าได้ เพราะมีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมากมาย หลากหลายแบรนด์ ที่ทั้งหายาก ลิมิเต็ด(Limited) เราอาจจะหาซื้อไม่ได้ในช็อปแล้ว ตั้งแต่ปีเก่า จนถึงพึ่งออกมา และราคาน่าคบหา วันนี้เราก็มีมาแนะนำกันถึง 5 ร้าน มาดูกันเลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!