Trip Highlight
 • แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ได้เลย!
 • บิน 5 ดาวกับสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
 • วางแผนท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้อย่างอิสระ
 • ที่พักระดับ4 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับส่งสนามบินเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน
 • เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม ได้ตามความต้องการ
  • 1. UNIVERSAL STUDIO (เต็มวัน) (รวมรถ รับ - ส่ง) ราคาท่านละ3,500 บาท
   2. สวนนก จูร่ง + ริเวอร์ซาฟารี (เต็มวัน) (รวมรถ รับ-ส่ง) ราคาท่านละ 4,900 บาท
   3. อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม) ราคาท่านละ 1,900 บาท
   4. วัดพระเขี้ยวแก้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว-วัดเทียนฮกเก๋ง (ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.) ราคาท่านละ 2,900 บาท

โปรโมชั่นนี้สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น!!..

Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Singapore Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2566
รหัสสินค้า: SINSQ3D2NF1

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - ที่พัก
FORT CANNING LODGE HOTEL
2 อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์ตามอัธยาศัย
FORT CANNING LODGE HOTEL
3 โรงแรมที่พัก - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

ช่วงเดินทาง แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
ท่านละ (บาท)
1 ม.ค. - 31 ก.ค. 66 19,900 6,000

*หมายเหตุ: 

 • *กรุณาเช็คห้องว่างและราคาตั๋วเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เนื่องจากราคาตั๋วเป็นราคาโปรโมชั่น ราคาจะขึ้นอยู่กับวันเดินทางของลูกค้า
 • *กรณีเข้าพักช่วงกรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดพิเศษ กรุณาเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินโปรโมชั่น โดยเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ 

ขาไป : สนามบินสุวรรณภูมิ (ฺBKK) - สนามบินชางกี (SIN)

Flight 

Airport

Departure
Arrival
SQ707 BKK-SIN 12.05 15.35
SQ709 BKK-SIN 15.40 19.15

ขากลับ : สนามบินชางกี (SIN) - สนามบินสุวรรณภูมิ (ฺBKK)

Flight 

Airport

Departure
Arrival
SQ712 SIN-BKK 15.25 17.00
SQ714 SIN-BKK 17.10 18.45

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - โรงแรมที่พัก

 • ........น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางกี โดยสายการบิน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ....

                           

 • ........น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง พบคนขับชูป้ายรอรับท่านทางประตูทางออก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก อิสระให้ท่านเช็คอินเก็บสัมภาระ และท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • *** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
 • ที่พักโรงแรม  FORT CANNING LODGE HOTEL / GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option Tour เพิ่ม 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR
  1. UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE (เวลาเปิดทำการ: วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.)


  2. สวนนก จูร่ง (เวลาเปิดทำการ : วันพฤหัสฯ-อาทิตย์ เวลา 08:30 - 18:00 น.) + ริเวอร์ซาฟารี (เปิดทุกวัน)


  3. อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม)


  4. วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว - วัดเทียนฮกเก๋ง (ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.) • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 • จากนั้นเข้าสู่ที่พัก  FORT CANNING LODGE HOTEL / GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ตามอัธยาศัย - สนามบินชางกี - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
 • ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
 • ........ น. สมควรรถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินชางกี เพื่อทำการเช็คอิน
 • ........ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ....
 • ........ น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.....

^

เลือกซื้อ Option เสริมจาก Topping ของเรา

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ที่พัก2 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับ-ส่งสนามบิน-โรงแรมในสิงคโปร์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม

RELATED ARTICLES

ปักหมุด 8 ที่เที่ยวใหม่ ฮ่องกง (HONGKONG)

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดตปี2023 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

วัดเทียนฮกเก๋ง(Thian Hock Keng Temple) วัดจีนเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์

ในย่านไชน่าทาวน์ ยังมีวัดจีนที่เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การมาเยือนนั่นก็คือ วัดเทียนฮกเก๋ง (Thian Hock Keng Temple) วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามอลังการ สร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

Fort Canning Park มุมถ่ายรูปสุดฮิตในสิงคโปร์ ไม่เช็คอินไม่ได้แล้ว

สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง (Fort Canning Park) แลนด์มาร์กบนยอดเขาที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ กลับกลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปสุดฮิตของสิงคโปร์ในชั่วพริบตา กับมุมบันไดวนและอุโมงค์ต้นไม้ที่ใครไปสิงคโปร์ก็ต้องไปถ่ายรูปเช็คอินเก็บภาพสวยๆ มาลง IG กันสักครั้ง

เที่ยวสิงคโปร์ ช้อปปิ้งจัดเต็ม อย่าลืมขอคืนภาษี GST Refund

ใครไปเที่ยวสิงคโปร์ ก็คงจะสนุกกับการช้อปปิ้งกันบ้างล่ะ เพราะมีจุดให้เดินเที่ยวช้อปปิ้งอยู่หลายแห่ง หรือไม่ว่าเราสามารถช้อปปิ้งแล้วยังขอคืนภาษีได้ด้วยนะ ซึ่งที่สิงคโปร์เรียกว่า GST (Goods and Services Tax)

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!