Trip Highlight
 • แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ได้เลย!
 • บิน 5 ดาวกับสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
 • วางแผนท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้อย่างอิสระ
 • ที่พักระดับ4 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับส่งสนามบินเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน
 • เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม ได้ตามความต้องการ
  • 1. UNIVERSAL STUDIO (เต็มวัน) (รวมรถ รับ - ส่ง) ราคาท่านละ3,500 บาท
   2. สวนนก จูร่ง + ริเวอร์ซาฟารี (เต็มวัน) (รวมรถ รับ-ส่ง) ราคาท่านละ 4,900 บาท
   3. อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม) ราคาท่านละ 1,900 บาท
   4. วัดพระเขี้ยวแก้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว-วัดเทียนฮกเก๋ง (ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.) ราคาท่านละ 2,900 บาท

โปรโมชั่นนี้สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น!!..

Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Singapore Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2566
รหัสสินค้า: SINSQ3D2NF1

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - ที่พัก
FORT CANNING LODGE HOTEL
2 อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์ตามอัธยาศัย
FORT CANNING LODGE HOTEL
3 โรงแรมที่พัก - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

ช่วงเดินทาง แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
ท่านละ (บาท)
1 ม.ค. - 31 ก.ค. 66 19,900 6,000

*หมายเหตุ: 

 • *กรุณาเช็คห้องว่างและราคาตั๋วเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เนื่องจากราคาตั๋วเป็นราคาโปรโมชั่น ราคาจะขึ้นอยู่กับวันเดินทางของลูกค้า
 • *กรณีเข้าพักช่วงกรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดพิเศษ กรุณาเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินโปรโมชั่น โดยเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ 

ขาไป : สนามบินสุวรรณภูมิ (ฺBKK) - สนามบินชางกี (SIN)

Flight 

Airport

Departure
Arrival
SQ707 BKK-SIN 12.05 15.35
SQ709 BKK-SIN 15.40 19.15

ขากลับ : สนามบินชางกี (SIN) - สนามบินสุวรรณภูมิ (ฺBKK)

Flight 

Airport

Departure
Arrival
SQ712 SIN-BKK 15.25 17.00
SQ714 SIN-BKK 17.10 18.45

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - โรงแรมที่พัก

 • ........น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางกี โดยสายการบิน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ....

                           

 • ........น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง พบคนขับชูป้ายรอรับท่านทางประตูทางออก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก อิสระให้ท่านเช็คอินเก็บสัมภาระ และท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • *** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
 • ที่พักโรงแรม  FORT CANNING LODGE HOTEL / GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option Tour เพิ่ม 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR
  1. UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE (เวลาเปิดทำการ: วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.)


  2. สวนนก จูร่ง (เวลาเปิดทำการ : วันพฤหัสฯ-อาทิตย์ เวลา 08:30 - 18:00 น.) + ริเวอร์ซาฟารี (เปิดทุกวัน)


  3. อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม)


  4. วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว - วัดเทียนฮกเก๋ง (ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.) • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 • จากนั้นเข้าสู่ที่พัก  FORT CANNING LODGE HOTEL / GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ตามอัธยาศัย - สนามบินชางกี - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
 • ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
 • ........ น. สมควรรถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินชางกี เพื่อทำการเช็คอิน
 • ........ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ....
 • ........ น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.....

^

เลือกซื้อ Option เสริมจาก Topping ของเรา

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ที่พัก2 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับ-ส่งสนามบิน-โรงแรมในสิงคโปร์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม

RELATED ARTICLES

Fort Canning Park มุมถ่ายรูปสุดฮิตในสิงคโปร์ ไม่เช็คอินไม่ได้แล้ว

สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง (Fort Canning Park) แลนด์มาร์กบนยอดเขาที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ กลับกลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปสุดฮิตของสิงคโปร์ในชั่วพริบตา กับมุมบันไดวนและอุโมงค์ต้นไม้ที่ใครไปสิงคโปร์ก็ต้องไปถ่ายรูปเช็คอินเก็บภาพสวยๆ มาลง IG กันสักครั้ง

วันตรุษจีน...ของไหว้ตรุษจีน

ก่อนถึงวันตรุษจีน เป็นวันไหว้ แล้วรู้กันบ้างมั้ยเอ่ยว่าของไหว้แต่ละชนิดมีความหมายว่าอะไรบ้าง

ปักหมุด 8 ที่เที่ยวใหม่ ฮ่องกง (HONGKONG)

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดตปี2023 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

ทาสแมวเตรียมทัวร์! หมู่บ้านแมวหูต่ง (Houtong Cat Village, 猴硐貓村)

หมู่บ้านแมวหูต่ง (Houtong Cat Village, 猴硐貓村) สวรรค์ของชาวทาสแมว หมู่บ้านที่อยู่บนเนินเขาเรียบฝั่งแม่น้ำจี้หลง (Keelung River) พื้นที่ของย่านรุ่ยเฟิ่ง (Ruifang District) เมืองนิวไทเป (New Taipei City) ไต้หวัน (Taiwan) ห่างจากเมืองหลวงไทเปออกไปเพียง 35 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยแมวเหมียวนับร้อยชีวิต แต่เดิมชื่อว่าหมู่บ้าน Hou Dong ที่แปลว่า “ถ้ำลิง” เนื่องจากในช่วงแรกที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยที่นี่จะมีถ้ำและภายในถ้ำจะมีลิงป่าอาศัยอยู่นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!