Trip Highlight
 • แพคเกจรวม: โรงแรมที่พัก4 คืนพร้อมอาหารเช้า + City Tour เดินทางโดยรถส่วนตัว บริการสุดประทับใจกับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถชำนาญเส้นทาง
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว หรือจัดกลุ่มเพื่อนคอเดียวกัน
 • สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ ถือเป็นด่านที่ได้รับการขนานนามว่า “The best of great wall in China” พิเศษสุดๆ ขึ้นชมกำแพงด้วยกระเช้าไฟฟ้าทั้งไปและกลับ 
 • เดินเล่นชมบรรยากาศภายในเมืองโบราณริมน้ำกู่เป๋ยสุ่ยเจิ้น ในยามค่ำคืน ประกอบกับกำแพงเมืองจีนที่อยู่ด้านหลัง ยิ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากก็สวยอีกแบบหนึ่ง เพราะมีการประดับไฟหลากสีสัน ดูอลังการสวยงามมาก
 • ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันเลื่องชื่อขงปักกิ่ง ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ที่มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปี, เที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก, พระราชวังต้องห้าม ที่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุดและรักษาไว้ได้ดีที่สุด
 • ช้อปปิ้งย่านถนนหวังฝูจิ่ง แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง 
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม 2566
รหัสสินค้า: GGCHINAPEK001

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพ – ปักกิ่ง – รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม
BEIJING 5L HOTEL
2 ปักกิ่ง – เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น(รวมรถราง) – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้า) – ชมวิวยามค่ำคืน
GUBEI MINSHU HOTEL
3 พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ-ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
BEIJING 5L HOTEL
4 หอฟ้าเทียนถาน- จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง- ถนนโบราณเฉินเหมิน
BEIJING 5L HOTEL
5 อิสระตามอัธยาศัย – รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

กำหนดการดินทาง เดินทาง 4 ท่าน
ราคาท่านละ 
เดินทาง 5 ท่าน
ราคาท่านละ 
เดินทาง 6 ท่าน
ราคาท่านละ
เดินทาง7 ท่าน
ราคาท่านละ 
เดินทาง 8 ท่าน
ราคาท่านละ 
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ 
พฤษภาคม–มิถุนายน2566  18,900 17,900 16,900 15,900 14,900 6,000

กำหนดการดินทาง เดินทาง 4 ท่าน
ราคาท่านละ
เดินทาง 5 ท่าน
ราคาท่านละ
เดินทาง 6 ท่าน
ราคาท่านละ 
เดินทาง7 ท่าน
ราคาท่านละ 
เดินทาง 8 ท่าน
ราคาท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ 
กรกฎาคม–ตุลาคม2566  21,900 20,900 19,900 18,900 17,900 8,000

*หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางประเทศจีน  วันชาติจีน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย
ใช้รถ Van 7-15 ที่นั่ง  สำหรับนั่ง 4-8 ท่าน

วันแรก กรุงเทพ – ปักกิ่ง – รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม

 • …….น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
 • …….น. เดินทางสู่ นครปักกิ่ง โดยสายการบินที่ท่านทำการจองมา
 • …….น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พบกับคนขับถือป้ายตอนรับตรงประตูทางออกพาท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEIJING 5L HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง ปักกิ่ง – เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น(รวมรถราง) – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้า) – ชมวิวยามค่ำคืน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น (รวมรถราง) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ
 • นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ภายในบริเวณเมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น นอกจากนี้ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ยังมีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบันให้เลือกช้อปอีกมากมาย
 • อิสระรับประทานอาหารรกลางวัน 
 • นำท่านสู่ กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ตั้งอยู่ที่อำเภอมี่หยุน ซึ่งเป็นอำเภอทางเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก เป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน ถือเป็นด่านที่ได้รับการขนานนามว่า “The best of great wall in China”
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
 • หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถ ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน ที่งดงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUBEI MINSHU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  *พักที่เมืองโบราณ สไตล์ห้องพักแต่ละห้องไม่เหมือนกัน จะได้ห้องพักสไตล์แบบไหนขึ้นอยู่กับทางโรงแรมจะจัดให้) ระดับ 4 ดาว
  *โปรดทราบ โรงแรมในเมืองโบราณมีห้องพักคู่ หรือห้องพักเดี่ยว เท่านั้น (ไม่มีห้องเสริมเตียง)


วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่างจากตัวเมืองปักกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้นำงบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน
 • อิสระรับประทานอาหารรกลางวัน 
 • นำท่านเข้าชม วัดลามะ วัดองค์ชายสี่ หรือ ยงเหอกง (Yonghe Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตามพระราชโองการของ คังซีฮ่องเต้ เพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับพระราชโอรสองค์ที่ 4 ที่ชื่อว่า "หย่งเจิ้น" โดยพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังแห่งนี้ให้กับลามะ "นิกายหมวกเหลือง" หนึ่งในนิกายย่อยของพระพุทธศาสนานิกายธิเบตเพื่อตั้งเป็นวัด ภายหลังที่พระองค์สวรรคต ฮ่องเต้องค์ใหม่ได้พระราชทานพื้นที่ทั้งหมดของวังให้กับวัด และเปลี่ยนชื่อที่นี่เป็น "วัดลามะ" อย่างที่เราเรียกกันในปัจจุบัน 
 • จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปปิ้งย่านถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน 
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEIJING 5L HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่  หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน หอฟ้าเทียนถานนี้ จะเป็นจุดที่ใช้ใน พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ทำได้เพียงแต่ มองรูปที่นำมาโชว์ไว้เท่านั้น จากนั้นนำท่านสู่ อาคารบูชาสวรรค์ ซึ่งทำจากหินอ่อนเช่นเดียวกัน เป็นทรงกลม และ มีหลังคาทรงจั่วแบบจีน จุดนี้ จะเป็นส่วนที่ใช้ในพิธีกรรมของการบูชา สวรรค์ ตรงจุดนี้เขามีความเชื่อกันว่าเป็น ศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว 
 • อิสระรับประทานอาหารรกลางวัน 
 • เที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ
 • จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี  
 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านการค้าแหล่งใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มีซุ้มประตูไม้ห้าช่องขนาดใหญ่ศิลปะสมัยราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ด้านหน้า ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเส้นตรงยาวที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และช้อปแบรนด์เนมมากมาย  สถานที่แห่งนี้จึงจัดว่าเป็นย่านทางการค้าที่ใหญ่  ให้ท่านได้เดินช้อปเพลิดเพลินตลอดทั้งเส้นทาง 
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEIJING 5L HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ห้า อิสระตามอัธยาศัย – รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวในตัวเมืองปักกิ่งตามอัธยาศัย (รถจะให้บริการเฉพาะ รับส่งโรงแรม-สนามบินเท่านั้น)
 • อาหารกลางวันและอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง
 • …….น. ออกเดินทางจากสนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านทำการจองมา
 • …….น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษดูแลตลอดทริป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า 4คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,730 บาท/ท่าน (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่ากรณีใดๆทั้งสิน)
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น 
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ มาตรฐาน 200 หยวน/กรุ๊ป/วัน รวมทั้งหมด 5วัน หรือ 1,000 หยวน/กรู๊ป ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ

 • การเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ ศูนย์ผีเซี๊ยะ, โรงงานผลิตหยก, ศูนย์ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทราบว่า ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปปิ้งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก สินค้าทุกชิ้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนได้
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

RELATED ARTICLES

วันตรุษจีน...ของไหว้ตรุษจีน

ก่อนถึงวันตรุษจีน เป็นวันไหว้ แล้วรู้กันบ้างมั้ยเอ่ยว่าของไหว้แต่ละชนิดมีความหมายว่าอะไรบ้าง

TOP 5 นาขั้นบันไดที่สวยที่สุด

อยากเข้าสู่ธรรมชาติ ไปชมอะไรสีเขียวสบายตา ยืนบนยอดเขาสูงพร้อมสูดอากาศให้เต็มปอด ชมนาขั้นบันไดที่สวยที่สุด คัดมาแล้วเน้นๆ 5 ที่เที่ยวชมนาขั้นบันไดที่ใครๆ ก็ต้องไปชมสักครั้ง จะเป็นที่ไหนบ้างไปดูกันเลย

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน (National Palace Museum)

วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมกับ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุมากที่สุดในโลก และตื่นตาตื่นใจกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบพระราชวังจีนโบราณ เป็นหนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดของไต้หวัน นั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน มีชื่อเต็มๆเรียกว่า พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง (National Palace Museum)

ไฮสปีดรถไฟความเร็วสูง พร้อมแล้ว ลาว-คุนหมิง 480 บาท เริ่ม 2 ธ.ค. นี้

รถไฟความเร็วสูง สปป. ลาว-จีน ก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการแล้ว 100% โดยทางการจีน ร่วมกับ สปป.ลาว ได้ทดสอบการเดินรถจาก นครเวียงจันทน์ ถึง คุนหมิง มณฑลยูนนาน ระยะทางรวม 417 กม. โดยกำหนดราคาค่าโดยสาร ตลอดเส้นทาง จากเวียงจันทน์-คุนหมิง เพียง 480 บาท

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!