ค้นหาบทความ:

If a Foreigner wants to Change the Type of Visa,

What are the Required Documents?

Foreigners who enter Thailand through various factors, whether the purpose is work, study, travel or marry a Thai person must enter Thailand legally. Most of the time, foreigners who enter legally will enter as a tourist visa and change the type of visa to a work visa or another type of visa later. You can apply for a change of visa type but it depends on the reason for the foreigner. It is important that the foreigner has to hold a Tourist Visa or Transit Visa only, and the previous visa must not expire to change the visa type.

Wonderfulpackage will provide information and advice about how to apply for a change of visa type? And what qualifications are required? Let's see!

The qualification of an applicant for a change of type of visa

 • Person who has a Tourist or Transit Visa only such as Non-O visa and other types of visa cannot change to a Non-B visa.
 • The visa must have a minimum period of 15 days.

Supporting documents for changing type of visa

Visa Category / Supporting Documents

1. Change the visa for Working (Non-B). The documents to be submitted more than 15 days before visa expiration.

 1. Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist and Transit Visa and applies for non-immigrant visa; or
  Form TM.87 for the foreigner, who is allowed to stay in Thailand with a permit of stay for a period of 15 days, 30 days, 90 days and applies for a non-immigrant visa.
 2. A copy of passport
 3. One 4×6cm photograph
 4. Application fee of Baht 2,000
 5. The Company’s letter explaining the necessity of employing of foreigner and requesting cooperation in obtaining Visa or Visa Status Alteration (please specify the company’s name, applicant’s name, job title, knowledge, skills, competency, and reasons for Visa or Visa Status Alteration (NON-B))
 6. Form of employment certification (According to the Department of Employment)
 7. A copy of the Company Certificate (certified by the Registrar, not more than 6 months)
 8. A copy of the Company registration certificate
 9. A copy of the List of Shareholders (Bor.Aor.Jor.5)
 10. A copy of the Value Added Tax (VAT) registration certificate (Paw. Por. 20), the Value Added Tax Registrant Form (Paw. Por. 01), and Memorandum of Association
 11. A copy of the latest financial statements
 12. A copy of the corporate income tax return (PND. 50)
 13. If the PND. 50 (page 5, line 3) does not specify the cost of water and electricity, including the new company, has not completed the accounting period, no financial statement, and PND.50. it should be present a rental contract, water bill, electricity bill, and telephone bill.
 14. Proof of educational background and work history and certified by the embassy and the Legalization Division, Ministry of Foreign Affairs.
 15. A copy of the withholding income tax of Thai employees (PND.1) for the last 3 months.
 16. Photographs showing the location of the business including the address and the sign of company name, furniture, working conditions, the employee while working amount 7-10 photos.
 17. Company map
 18. If the company is BOI promoted, please present a letter requesting cooperation from the Office of the Board of Investment, Industrial Estate, or the Petroleum Authority of Thailand. If not, please show the position approval letter from the BOI instead.

2. Change the visa for working as a Teacher (Non-B). If you have overstayed, you are not allowed to submit an application for this type of visa.

 1. Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist and Transit Visa and applies for non-immigrant visa; or
  Form TM.87 for the foreigner, who is allowed to stay in Thailand with a permit of stay for a period of 15 days, 30 days, 90 days and applies for a non-immigrant visa.
 2. A copy of passport
 3. One 4×6cm photograph
 4. Application fee of Baht 2,000
 5. Government Educational Institution:
  • Bachelor Degree and above
   • A cooperation letter from the dean (or higher) of university or from the director of academic institute lower than university for visa or visa status alteration.
  • Below Bachelor Degree
   • A cooperation letter from the relevant department attached to the Ministry of Education or from the governor in the case of an academic institute lower than university or from the office of educational service area for visa or visa status alteration.
   • Form of employment certification (According to the Department of Employment)
   • A copy of the employment contract (effective on the date of the application)
   • A copy of the Applicant's Educational Background (must be original)
 6. Private Educational Institution
  • Bachelor Degree and above
   • Certificate of Visa Application or Change the Type of Visa from the Chancellor of Higher Education Institutions.
  • Below Bachelor Degree
   • Certificate of Visa Application or Change the Type of Visa from a government agency in department-level under the Ministry of Education or the Provincial Governor at lower levels than Higher Education or Educational Service Area Office, International School.
   • Certificate of Visa Application or Change the Type of Visa from Principal or Manager
   • Form of employment certification (According to the Department of Employment)
   • A copy of the employment contract (effective on the date of the application)
   • A copy of the Applicant's Educational Background (must be original)
   • A copy of the license for establishment of the academic institute (the authorized signatory to certified a copy with Seal)
   • A copy of the license to perform duty as management, manager, principal, and director or the academic institute (the authorized signatory to certified a copy with Seal)

3. Change the visa for Sports Coach or Athlete (NON-O). If you have overstayed, you are not allowed to submit an application for this type of visa.

 1. Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist and Transit Visa and applies for non-immigrant visa; or
  Form TM.87 for the foreigner, who is allowed to stay in Thailand with a permit of stay for a period of 15 days, 30 days, 90 days and applies for a non-immigrant visa.
 2. A copy of passport
 3. One 4×6cm photograph
 4. Application fee of Baht 2,000
 5. Letter from the Sports Authority of Thailand concerned requesting for Visa or Visa Status Alteration
 6. A set of license for the establishment of the Association

4. Change the visa for retirement purposes (Non-O). If you have overstayed, you are not allowed to submit an application for this type of visa.

 1. Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist and Transit Visa and applies for non-immigrant visa; or
  Form TM.87 for the foreigner, who is allowed to stay in Thailand with a permit of stay for a period of 15 days, 30 days, 90 days and applies for a non-immigrant visa.
 2. A copy of passport
 3. One 4×6cm photograph
 4. Application fee of Baht 2,000
 5. A letter of guarantee from the bank in Thailand in the Thai language
  • Copy of all entries of the applicant’s passbook showing that the applicant has a savings or fixed deposit account of not less than Baht
   800,000 at least 3 months
  • Evidence of foreign currency fund transferred to Thailand
 6. A letter of guarantee from the local or overseas Embassy or Consulate that proving the monthly pension of the Applicant not less than Baht 65,000 per month

Note: Evidence of deposited money under Clause 5 and evidence of income under Clause 6 (for one year) showing the total amount not less than Baht 800,000

5. Change the visa for fulfilling the duty or responsibility as an immediate family member of a foreigner (NON-O). If you have overstayed, you are not allowed to submit an application for this type of visa.

 1. Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist and Transit Visa and applies for non-immigrant visa; or
  Form TM.87 for the foreigner, who is allowed to stay in Thailand with a permit of stay for a period of 15 days, 30 days, 90 days and applies for a non-immigrant visa.
 2. A copy of passport
 3. One 4×6cm photograph
 4. Application fee of Baht 2,000
 5. Copy of certificate of marriage or birth certificate (certified by Consulate of the foreigner in Thailand and by the Legalization Division, Ministry of Foreign Affairs of Thailand.
  • Letter from the embassy or consulate certifying that the applicant is a member of the referred family such as father, mother, or children.
  • Letter of certification from the Department of Protocol, Ministry of Foreign Affairs
 6. Copy of passport and copy of a Work Permit of the person who fulfills the duty or responsibility in the Kingdom
 7. The Company’s registration certificate, with the details of the company’s business objectives
 8. A copy of the Certificate of Value Added Tax registration
 9. A copy of the List of the Shareholders (If any)
 10. A copy of the list of withholding income tax of Thai employees (Form Por.Ngor.Dor.1) for the last 3 months
 11. A copy of the list of withholding income tax of the foreigner (Form Por.Ngor.Dor. 91) for the latest year

6. Change the visa for providing support to or being a dependant of a Thai citizen - Spouse Visa (Non-O). The documents to be submitted more than 15 days before visa expiration.

 1. Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist and Transit Visa and applies for non-immigrant visa; or
  Form TM.87 for the foreigner, who is allowed to stay in Thailand with a permit of stay for a period of 15 days, 30 days, 90 days and applies for non-immigrant visa.
 2. A copy of passport
 3. One 4×6cm photograph
 4. Application fee of Baht 2,000
 5. In case of marriage registered in Thailand, please show:
  • Marriage certificate (Form Kor Ror.2)
  • Marriage certificate (Form Kor Ror.3)
 6. In case of marriage registered in a foreign country, please show:
  • Marriage certificate registered in overseas country
  • Family status registration (Form Kor Ror.22)
 7. A copy of the letter certifying that the applicant is single
 8. A copy of national ID card and a copy of house registration papers of Thai national
 9. A copy of the Birth Certificate, or Pregnancy Verification Letter from a physician, or the Pregnancy Book (stated father and mother name)
 10. Approximately 4-5 photographs of a traditional wedding ceremony (if any)

7. Change the visa for the following foreigners who study in Thailand (Non-O). If you have overstayed, you are not allowed to submit an application for this type of visa.

 1. Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist and Transit Visa and applies for non-immigrant visa; or
  Form TM.87 for the foreigner, who is allowed to stay in Thailand with a permit of stay for a period of 15 days, 30 days, 90 days and applies for a non-immigrant visa.
 2. A copy of passport
 3. One 4×6cm photograph
 4. Application fee of Baht 2,000
 5. Copy of certificate of marriage or birth certificate (certified by Consulate of the foreigner in Thailand and by the Legalization Division, Ministry of Foreign Affairs of Thailand.
  • Letter from the embassy or consulate certifying that the applicant is a member of the referred family such as father, mother, or children.
  • Letter of certification from the Department of Protocol, Ministry of Foreign Affairs
 6. In the case of children studying and parents will follow to take care their kid, please show:
  • A letter of guarantee from the bank in Thailand with a copy of all entries of the applicant’s passbook showing that the applicant has a savings or fixed deposit account of not less than Baht
   500,000
  • Evidence of foreign currency fund transferred to Thailand
 7. Certificate of Visa Application or Change the Type of Visa from Principal or Manager of applicant that their kid studying in Thailand
 8. Passport of their kid who studying in Thailand

8. Change the visa for education (NON-ED). If you have overstayed, you are not allowed to submit an application for this type of visa.

 1. Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist and Transit Visa and applies for non-immigrant visa; or
  Form TM.87 for the foreigner, who is allowed to stay in Thailand with a permit of stay for a period of 15 days, 30 days, 90 days and applies for a non-immigrant visa.
 2. A copy of passport
 3. One 4×6cm photograph
 4. Application fee of Baht 2,000
 5. Government Educational Institution:
  • Bachelor Degree and above
   • A cooperation letter from the dean (or higher) of university or from the director of academic institute lower than university for visa or visa status alteration.
  • Below Bachelor Degree
   • A cooperation letter from the relevant department attached to the Ministry of Education or from the governor in the case of an academic institute lower than university or from the office of educational
    service area for visa or visa status alteration.
 6. Private Educational Institution
  • Bachelor Degree and above
   • Certificate of Visa Application or Change the Type of Visa from the Chancellor of Higher Education Institutions.
  • Below Bachelor Degree
   • Certificate of Visa Application or Change the Type of Visa from a government agency in department-level under the Ministry of Education or the Provincial Governor at lower levels than Higher Education or Educational Service Area Office, International School.
   • Certificate of Visa Application or Change the Type of Visa from Principal or Manager
   • A copy of the license for establishment of the academic institute (the authorized signatory to certified a copy with Seal)
   • A copy of the license to perform duty as management, manager, principal, and director or the academic institute (the authorized signatory to certified a copy with Seal)

Remarks:

 • The Applicant must sign to certify on every page of the Applicant’s documents.
 • The authorized signatory of the Company or Limited Partnership must sign to certify all corporate documents and have them stamped with the official company/limited partnership seal on every page.
 • To be convenient and for speedy service, the Applicant for visa or visa status alteration must arrange and submit a complete set of documents in proper order and must prepare the originals as proof.

Thank you for the information from;

 • The Immigration Bureau
 • visatranslationteam
 • thaivisacenter

Related articles:

Work Permit & VISA consultancy


如果外国人想换各种签证类型,需要什么证据?

หากชาวต่างชาติต้องการขอเปลี่ยนวีซ่าแต่ละประเภทต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟ SRT Prestige เที่ยว Slow Life สระบุรี นั่งรถไฟเที่ยวสระบุรี

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร เที่ยว Slow Life ไปช้าๆ ในหนึ่งวัน กับรถไฟขบวนสุดพิเศษ SRT Prestige ไปตามเส้นทางจังหวัดสระบุรี ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติ และวัฒนธรรมดีงาม ที่ควรไปเยือนสักครั้ง

เปิดรีสอร์ทภูเก็ต 2 สไตล์ by Centara

อยากเที่ยวภูเก็ตแบบผ่อนคลายสบายใจสักที แนะนำรีสอร์ทภูเก็ต 2 สไตล์ 2 ความแตกต่างในเครือ Centara อยากเที่ยวหรูแบบแกรนด์ๆ กัน Centara Grand Beach Resort Phuket หรือจะเป็นแนวบูทิค ชิคๆ ชิลล์ๆ ที่ Maikhao Dream Villa Resort & Spa, Centara Boutique Collection

如果外国人想换各种签证类型,需要什么证据?

外国人通过各种因素进入到泰国,无论他们是来工作,学习,旅行还是与泰国人结婚。因为在泰国的生活费用相对较低,因此导致外国人来泰国居住,但是进入泰国必须合法进入,在大多数情况下,合法入境的外国人将通过旅游签证入境。到泰国后再来改变工作签证类型或改成其他签证类型。变更签证类型是可以处理的,但是,这取决于外国人的原因,重要的是外国人必须仅持有旅游签证或过境签证。而且旧的签证不得过期才可以更变签证类型。

พักหรูล้านนาสไตล์ เคล้ากลิ่นอายเมืองเหนือ Khum Phaya Resort & Spa @Chiang Mai

ดื่มด่ำการพักผ่อนตามแบบฉบับล้านนา กับที่พักสุดคลาสสิคและได้กลิ่นอายเสน่ห์แห่งเมืองเหนือ กับที่พักที่พักสุดหรูระดับ 5 ดาว เติมเต็มการพักผ่อนที่พิเศษสุดที่ คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์ สปา เซ็นทารา บูทิค คอลเลคชั่น (Khum Phaya Resort & Spa - Centara Boutique Collection)

ชาวต่างชาติ สามารถเปิดบริษัทโดยถือหุ้นเกิน 50% ได้หรือไม่?

หากชาวต่างชาติต้องการทำธุรกิจและถือหุ้นในประเทศไทยเกิน 50% ชาวต่างชาติเปิดบริษัทในไทยจะทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร Wonderfulpackage มีข้อแนะนำให้กับชาวต่างชาติที่สนใจจะทำธุรกิจและถือหุ้นเกิน 50% ในประเทศไทยค่ะ

แนะนำ 5 ที่พักสำหรับ Alternative State Quarantine (ASQ Hotel)

อย่างที่เรารู้กันดีว่าในยุคที่โควิด-19 ยังคงระบาดอยู่แบบนี้ การที่จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทย จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งการต้องอยู่ในห้องพักเป็นเวลายาวนานแบบนี้ควรหาที่พักดีๆ ไว้พักผ่อนและสามารถผ่อนคลายอิริยาบถต่างๆ ได้แบบไม่เบื่อ แนะนำ 5 ที่พักสำหรับ Alternative State Quarantine

If foreigners want to set up a company in Thailand, can they hold the shares for more than 50%?

If foreigners want to set up a company in Thailand, can they hold the shares for more than 50%? First of all, we need to know that Companies, where foreigners hold more than 50% of the shares, are commonly called Foreign Company or Thai Company owned by foreigners. However, the process of setting up the company is more complicated and the fees are higher than the general setup of a general company.

ร้อนนี้ หนีไปชิลล์ 5 Centara Resort กระบี่

หากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ คงจะดีกว่าถ้าเรามีโอกาสได้พักผ่อนในสถานที่ที่ผ่อนคลาย ท่ามกลางบรรยากาศดีและวิวสวยๆ ของน้ำทะเลและชายหาดของกระบี่ แนะนำ 5 รีสอร์ทหรูในเครือ Centara ที่จะทำให้การไปพักผ่อนที่กระบี่พิเศษกว่าที่เคย

外国人可以在泰国开设一家持有股份超过50%的公司吗?

大多数外国人都喜欢前往泰国来工作、投资或在泰国居住而拥有泰国家庭。引起许多在怀疑!如果外国人想做生意并持有泰国50%以上的股份,是可以做吗?且该怎么做?Wonderfulpackage 希望可以向有兴趣在泰国做生意并持有泰国50%以上股份的外国人提供一些建议。该公司也可以在泰国开设公司并注册拥有超过50%的股份,但是成立过程比较复杂,费用也比一般公司的一般设立要高。

หากชาวต่างชาติต้องการขอเปลี่ยนวีซ่าแต่ละประเภทต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

ชาวต่างชาติที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายไทยก็อาจต้องการเปลี่ยนวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงาน เป็นต้น การขอเปลี่ยนประเภทวีซ่านั้นสามารถทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับเหตุผลของชาวต่างชาติ ที่สำคัญชาวต่างชาติจะต้องถือประเภทวีซ่า Tourist Visa หรือ Transit Visa เท่านั้น และวีซ่าประเภทเก่าจะต้องไม่หมดอายุถึงจะขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!