ค้นหาบทความ:

ขอใบอนุญาตขับขี่สำหรับชาวต่างชาติ ต้องทำอย่างไร??

สำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการเช่าหรือซื้อรถในประเทศไทย แต่ยังไม่มีใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่ในไทยจะต้องไปดำเนินการขอใบอนุญาตขับขี่กับทางกรมการขนส่งก่อนจึงจะขับขี่รถในประเทศไทยได้ แล้วคุณสมบัติและขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับขี่ของชาวต่างชาติมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่เป็นผู้มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก

เอกสารที่ต้องใช้ทำใบอนุญาตขับขี่

 1. หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเภท NON – IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่าย
 2. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จากสถานทูต หรือหน่วยราชการ แทนสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ พร้อมรูปถ่าย
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอทำใบขับขี่ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตขับขี่สากลไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทยก็ได้ ท่านสามารถขับขี่รถได้เลย

ขั้นตอนการทำใบอนุญาตขับขี่

 1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ รวมทั้งรูปถ่าย
 2. ทดสอบสายตาบอดสี
 3. เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมงเพื่อให้รู้เกี่ยวกับกฎหมายจราาจรทางบก , กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย
 4. ทดสอบสายตาบอดสี โดยอ่านแผ่นสีในชุดทดสอบ
 5. สอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
 6. ทดสอบขับรถ
 7. เสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ และ รอรับใบอนุญาตขับขี่

ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถประเภทไหนบ้างที่จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบข้อเขียนและขับรถ?

 1. ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมภาพถ่าย
 2. ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย รถยนต์ทหาร
 3. ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายระหว่างประเทศ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์
 4. ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ต่างประเทศเป็นผู้ออกให้และยังไม่หมดอายุ พร้อมภาพถ่าย

ทั้งนี้ ใบอนุญาตขับรถจากต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองคำแปลโดยสถานทูตของประเทศที่ออกใบอนุญาตให้


บทความเกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 • grandprix

Work Permit & VISA consultancy


How to apply for a driving license for foreigners?

外国人申请泰国驾驶执照,该怎么办?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้เข้าสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

What are the prohibited occupations for foreigners in Thailand?

The prohibited occupations for foreigners in Thailand. Foreigners can work in Thailand under certain conditions and must have a valid visa in Thailand. The consideration for foreigners to work in Thailand taking into account the job that does not affect the artwork and Thai culture.

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!