ค้นหาบทความ:

อยากไปเที่ยวนิวซีแลนด์ ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวยังไง??

วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีเสน่ห์ด้านภูมิประเทศที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เงียบสงบ บ้านเมืองสะอาดปลอดภัย ผู้คนเป็นกันเอง แหล่งท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์เป็นการเที่ยวชมธรรมชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ และยังมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมไปเยี่ยมชม รวมทั้งคนไทยที่ชอบไปท่องเที่ยวและไปศึกษาต่อ

สำหรับคนไทยที่กำลังจะไปเที่ยวนิวซีแลนด์ อย่าลืมที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวก่อนไปนะคะ Wonderful Package ขอแนะนำข้อมูลดีๆ สำหรับนักท่องเที่ยวให้ได้ทราบกันค่ะ

วีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียน (Visitor Visa)

เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในวันหยุด เยี่ยมเยียนครอบครัวหรือเพื่อน เรียนหลักสูตรระยะสั้น ต่ำกว่า 3 เดือน

คุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยว

 • ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงเจตนาให้เห็นว่า มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนชั่วคราวเท่านั้น เช่น เพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว การเยี่ยมครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อน การเรียนหลักสูตรระยะสั้น
 • ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงเจตนาให้เห็นว่า วางแผนที่จะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นการชั่วคราวตามที่ได้ระบุไว้ ไม่ได้มีเจตนาจะอาศัยอยู่ถาวร โดยมีการระบุช่วงระยะเวลาอาศัยอยู่ให้ชัดเจน
 • ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงหลักฐานการเงินว่ามีเพียงพอต่อการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารสำคัญ

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. สำเนา วีซ่าทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศในกลุ่มเชงเก้น ในรอบ 3 ปี (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว)
 4. สำเนา ทะเบียนบ้าน
 5. สำเนา บัตรประชาชน
 6. สำเนา สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
 7. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบหย่า ฯลฯ

เอกสารเพิ่มเติม (เจ้าหน้าที่จะคืนให้หลังยื่น)

 1. แผนการเดินทาง กำหนดให้ชัดเจนว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหน เมืองอะไร พักที่ไหน
 2. หลักฐานแสดงรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) และรายการเดินบัญชี หรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน (Bank Statement) อายุเอกสารไม่เกิน 15 วัน นำเล่มบัญชีจริงมาด้วย
 3. ผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน (กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา)
 4. หนังสือรับรองการทำงาน อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน (กรณีเป็นพนักงานบริษัท)
 5. หนังสือรับรองบริษัท และหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า อายุเอกสารไม่เกิน 90 วัน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
 6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตั๋วรถไฟหรือตั๋วเครื่องบินภายใน (กรณีเดินทางหลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น)
 7. ใบจองโรงแรมที่พัก ระบุชื่อผู้เข้าพักทุกคน (ชื่อ-นามสกุล จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง)
 8. เอกสารประกันการเดินทาง

ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแนบเอกสารแปลภาษาอังกฤษมาด้วย


การยื่นคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์มี 2 ช่องทาง

 1. ยื่นผ่านระบบออนไลน์ เป็นการยื่นตรงกับหน่วยงาน Immigration ของประเทศนิวซีแลนด์ www.immigration.govt.nz ระยะเวลาในการอนุมัติ 20 วัน
 2. ยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ระยะเวลาในการอนุมัติ 25 วัน

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยว

1. ยื่นผ่านระบบออนไลน์

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ www.immigration.govt.nz เลือก Visitor Visa
 • ลงชื่อเข้าใช้และสร้าง Form "Create New Visitor Visa Application" โดยกรอกข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้อง (เป็นภาษาอังกฤษ) พร้อม Submit
 • อัพโหลดไฟล์เอกสารที่จำเป็นในการพิจารณาเป็น PDF ยกเว้นรูปถ่ายเป็น JPG
 • ตรวจสอบข้อมูลเมื่อครบถ้วนแล้วให้ยืนยันการยื่นคำร้องเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์
 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa / MasterCard หรือ UnionPay
 • หลังชำระเงินจะได้รับหลักฐานยืนยันการรับคำร้องและที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง ให้พิมพ์ออกมาเก็บไว้แนบกับหนังสือเดินทาง
 • ระบบจะส่งอีเมลล์ยืนยันการยื่นคำร้องให้ภายใน 1 วัน
 • ส่งหนังสือเดินทางและใบยืนยันการรับคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์
 • รอผลอนุมัติวีซ่าทางอีเมลล์ ประมาณ 20 วัน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ดาวน์โหลด "Letter from Immigration New Zealand" เก็บไว้ เพื่อใช้ยื่นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์
 • รับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปรับด้วยตนเอง

หมายเหตุ :

 • ควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่า หากชำระผิดประเภท จะไม่สามารถทำการนัดหมายวันเวลาได้
 • ข้อดีของการยื่นออนไลน์ คือ อนุมัติเร็วกว่า 5 วัน ประหยัดกระดาษช่วยลดภาวะโลกร้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไปเองด้วย
 • ผู้ขอวีซ่าทำการนัดหมาย และเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • หากเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายเกิน 3 ครั้ง ผู้ขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่าใหม่


2. ยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้อง

 • กรอกแบบฟอร์ม คำร้องขอวีซ่าตามประเภทการเดินทาง อย่างละเอียดและถูกต้อง (เป็นภาษาอังกฤษ)
  Visitor Visa (INZ1017)  จุดประสงค์เดินทางท่องเที่ยวรายบุคคลหรือครอบครัว โดยพำนักได้นานสุด 9 เดือน
  Tourist/Business Visa (INZ1189) จุดประสงค์เดินทางเฉพาะทางธุรกิจและท่องเที่ยว พำนักได้นานสุด 6 เดือน
  Group Visa (INZ1021) เป็นการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบกลุ่ม โดยทุกคนกรอกแบบฟอร์ม INZ1017 หรือ INZ1189 จากนั้น นำรายชื่อกรอกในแบบฟอร์ม เพื่อยืนยันการเดินทางแบบหมู่คณะ โดยประทับตราวีซ่าในแบบฟอร์มนี้เท่านั้น
 • ส่งหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์
 • รอผลอนุมัติวีซ่าทางอีเมลล์ ประมาณ 25 วัน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ดาวน์โหลด "Letter from Immigration New Zealand" เก็บไว้ เพื่อใช้ยื่นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์
 • รับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปรับด้วยตนเอง

ข้อควรรู้ :

 • ควรยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 1 เดือน
 • หากยื่นในช่วงใกล้เทศกาลที่มีวันหยุด จะได้รับอนุมัติช้าลง
 • เอกสารที่ยื่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • หากยื่นเอกสารขอวีซ่าไม่ครบถ้วนในวันนัดหมาย จะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า
 • หลังจบการสัมภาษณ์ และยื่นเอกสาร หากวีซ่าของบุคคลใดผ่านได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้ขอวีซ่าได้ระบุไว้
 • ทางสถานทูตจะพิจารณาการอนุมัติวีซ่าเป็นรายบุคคล จะผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ภายใต้การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์
 • หากไม่ได้รับอนุมัติหรือยกเลิกการขอวีซ่า จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกกรณี


สถานที่ยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

 • New Zealand Visa Application Centre (TT Aviation Co Ltd.)
  ที่อยู่ 140/41 (19 D) อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

 • VFS Global
  อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้นที่ 4 ยูนิตที่ 404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

วันหยุดประจำปี 2563 ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์

 • เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 10,
 • เดือนเมษายน วันที่ 6, 13, 14, 15
 • เดือนพฤษภาคม วันที่ 1, 04
 • เดือนมิถุนายน วันที่ 3
 • เดือนกรกฎาคม วันที่ 28
 • เดือนสิงหาคม วันที่ 12
 • เดือนตุลาคม วันที่ 13, 23
 • เดือนธันวาคม วันที่ 7, 10, 31

การขอวีซ่านิวซีแลนด์ค่อนข้างละเอียดแต่ก็ไม่ยาก เพียงแค่คุณตอบคำถามตามความจริงและตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด ก็สามารถได้รับวีซ่าท่องเที่ยวง่ายๆ 

หากมีข้อสงสัยต้องการคำแนะนำ ปรึกษา Wonderful Package สิคะ ทางเรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและยินดีบริการทุกท่านค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง :


บริการที่แนะนำ :


ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานทูตนิวซีแลนด์กรุงเทพฯ ประเทศไทย  www.mfat.govt.nz
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศนิวซีแลนด์  www.immigration.govt.nz

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!