ค้นหาบทความ:

การขอวีซ่าจีนสำหรับพระสงฆ์ ทำอย่างไร??

วีซ่าพระสงฆ์ไปจีน

สำหรับพระภิกษุที่ต้องการเดินทางไปจีน ทางการจีนไม่ได้ห้ามเข้าประเทศโดยเด็ดขาด แต่ได้มีการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศและต้องมีหนังสือเชิญจากองค์กรหรือหน่วยงานในจีน ที่รัฐบาลจีนเชื่อถือได้ เช่น สมาคมชาวพุทธจีน ซึ่งหากท่านเตรียมเอกสารข้อมูลให้พร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยกำหนดก็สามารถเข้าประเทศจีนได้อย่างไม่ต้องกังวลค่ะ

Wonderful Package ขอแนะนำขั้นตอนและการเตรียมเอกสารให้ดังนี้คะ 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าจีน มีอะไรบ้าง?? 

เอกสารทั่วไป :

 1. หนังสือเดินทาง สภาพสมบูรณ์ มีหน้าว่าง 3 หน้าเต็ม (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หน้าตรง จำนวน 3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนา บัตรประชาชน
 4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนโดยครบถ้วนตามความจริง (ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่างใบกรอก https://bit.ly/3dpORTy
 6. ใบจองตั๋ว และใบจองโรงแรม 

เอกสารเพิ่มเติม สำหรับพระภิกษุ :

 1. หนังสืออนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนา พร้อมตราประทับ (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาและวัตถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยว 
 2. หนังสือรับรองความประพฤติพร้อมกับให้ความยินยอมจากเจ้าอาวาส และประทับตราของวัด ฉบับจริง (กรณีเป็นสามเณร)
 3. จดหมายรับรองตนเอง (ภาษาอังกฤษ) เนื้อความระบุว่า ไปท่องเที่ยวเท่านั้น จะไม่ไปเผยแพร่ศาสนาในประเทศจีน
 4. หนังสือแต่งตั้งสมณะศักดิ์ พร้อมสำเนา เช่น ใบเปรียญธรรม ใบฐานานุกรม
 5. บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับพระภิกษุสามเณร หรือเรียกว่า “ใบสุทธิพระ”
 6. ทะเบียนบ้านหรือวัด ที่มีชื่ออยู่ ณ ปัจจุบัน พร้อมสำเนา
 7. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา

หมายเหตุ : สำหรับพระภิกษุ ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจจะต้องมาสัมภาษณ์ หรือเซ็นต์ชื่อรับรองในเอกสารคำขอวีซ่า ตามที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนแจ้งให้ทราบ

ข้อควรทราบ :

 • กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอร์มขอวีซ่า จะต้องกรอกตามความเป็นจริง ชัดเจนและเรียบร้อย หากกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรืออาจถูกปฏิเสธไม่ให้วีซ่า
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสถานทูต (สถานทูตจะมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า หากถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว
 • เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติอายุวีซ่า จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน
 • หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็นเกณฑ์
 • การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร

ข้อควรระวัง :

 • สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ หากรูปถ่าย อายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศของสถานทูตเป็นหลัก

คำแนะนำถ่ายรูปวีซ่าจีน  https://bit.ly/3cDkRT3


ขั้นตอนการยื่นวีซ่าจีน มีดังนี้

 1. รับคิวที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น ออกบัตรคิว รอยื่นเอกสารตามจุดโซนที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
 3. ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ เมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดรับวีซ่า

ยื่นขอวีซ่าจีนได้ที่ไหน ?

 • กรุงเทพฯ : ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center) อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • เชียงใหม่ : สถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ (เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่เท่านั้น)

วันและเวลาทำการของสถานทูตจีนในประเทศไทย

 • วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ / วันหยุดราชการของประเทศจีนและประเทศไทย)
 • เวลา ช่วงเช้า : 09.00-11.30 น. เปิดให้ยื่นขอและรับวีซ่า
 • เวลา ช่วงบ่าย : 15.00-16.00 น. เปิดให้รับวีซ่าเท่านั้น (ยื่นขอวีซ่าก่อน 11.00 น.)

การยื่นวีซ่าจีนมีบริการแบบไหนบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เวลาทำนานไหม?

แบบการบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามจำนวนครั้งในการเข้าออก

เปิดรับคิว
ตั้งแต่เวลา

ระยะเวลาที่
ได้รับวีซ่า
1 ครั้ง 2 ครั้ง หลายครั้งในครึ่งปี หลายครั้งใน 1 ปี
1. แบบทั่วไป         1,650 บาท         2,650 บาท         3,650 บาท         5,150 บาท  09.00-15.00 น. 4 วันทำการ
2. แบบเร่งด่วน   2,775 บาท 3,775 บาท 4,775 บาท 6,275 บาท  09.00-11.30 น. 2-3 วันทำการ
(กรณีผ่านการอนุมัติ)
3. แบบเร่งด่วนพิเศษ
(กรณีฉุกเฉินเท่านั้น) 
3,500 บาท 4,500 บาท 5,500 บาท 7,000 บาท  09.00-11.30 น. 1 วันทำการ
(กรณีผ่านการอนุมัติ)

หมายเหตุ :

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า เรียกเก็บโดยศูนย์ฯ วีซ่าในนามของสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน
 2. ค่าบริการการยื่นขอวีซ่า เรียกเก็บโดยทางศูนย์ฯ วีซ่า
 3. ผู้ขอวีซ่าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการยื่นขอวีซ่า
 4. สำหรับผู้ที่มีสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติไทย) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าจีนที่ไทย จะมีความแตกต่างจากราคาที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น เนื่องมาจากหลักเกณฑ์ต่างตอบแทนตามมาตรฐานการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ แต่ละสัญชาติไม่เท่ากัน ดังนั้น โปรดตรวจสอบราคาก่อนดำเนินการยื่นขอวีซ่า

เมื่อท่านมีแผนจะเดินทางไปจีน อย่าลืมวางแผนและเตรียมข้อมูลให้พร้อม หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Wonderful Package สิคะ ทางเรามีบริการยื่นวีซ่าจีน ออนไลน์ โดยที่ท่านไม่ต้องไปสถานฑูต แถมฟรี! Net Sim https://bit.ly/307LCg3

บทความที่เกี่ยวข้อง :

 • ตอบปัญหาวีซ่าจีน เที่ยวจีนง่ายกว่าที่คิด https://bit.ly/3cm7WVp
 • จะขอวีซ่าจีน ถ่ายรูปทำวีซ่าจีนยังไงให้ผ่านฉลุย https://bit.ly/2XjjyEy

ขอบคุณข้อมูลจาก :

 • กรมการกงสุล www.consular.go.th
 • สถานทูตจีน ประจำประเทศไทย www.chinaembassy.or.th

บริการยื่นวีซ่าจีน ออนไลน์ ไม่ต้องไปสถานฑูต


ขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนสำหรับสาวประเภทสอง ทำอย่างไร??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Chinese Visa News Update ไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน ไม่ต้องเดินทาง

ตามที่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังมีการระบาดรุนแรงทั่วโลกในตอนนี้และเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศ จึงขอแนะนำให้ผู้เดินทางปฎิบัติตามหลักการ "ไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน ไม่ต้องเดินทาง"

ต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง??

นักเรียนหรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องอยู่ เพื่อศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง??

เยือน 9 เมืองท่องเที่ยวในจีน เมืองหลักที่ต้องรู้จัก

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีอาณาจักรอันกว้างใหญ่ ถ้าจะให้บอกชื่อเมืองทั้งหมดคงใช้เวลานานมากแน่ๆ แต่ถ้าเราจะไปเที่ยวจีน ควรรู้จักกับเมืองหลักๆ ของจีนที่คนมักไปเที่ยวกัน และนี่คือ 9 เมืองท่องเที่ยวใจจีน เมืองหลักๆ ของจีนที่เราควรรู้จักเอาไว้ก่อน

วัดไทยแห่งแรกในจีนที่สำคัญ วัดเหมอัศวาราม หรือ วัดม้าขาว ที่ พระถังซัมจั๋งในเรื่องไซอิ๋วเคยจำวัดในอดีต

วัดเหมอัศวาราม หรือ วัดม้าขาว เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของของจีน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนาที่นำมาจากอินเดีย และ เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง จีนกับไทย ตั้งอยู่ในเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน

ขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนสำหรับสาวประเภทสอง ทำอย่างไร??

การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน สำหรับสาวประเภทสอง หรือคนข้ามเพศนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด เพียงแค่ทำตามขั้นตอน เตรียมเอกสารข้อมูลให้พร้อมและครบถ้วนก็ยื่นผ่านแล้ว

清迈必去的8家餐厅

清迈必去的8家餐厅

What are the required documents to extend an International Student Visa?

For international students who come to Thailand and would like to apply for a permit to stay for study purposes in public or private educational institutions, what the required documents?

10 ของฝากจากจีน เที่ยวแล้วซื้ออะไรมาฝากได้บ้าง?

แนะนำรายการของฝากยอดฮิตจากประเทศจีน ที่ราคาย่อมเยา เป็นเอกลักษณ์ และแน่นอนว่าต้องหาซื้อง่ายไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวเมืองไหนๆ ของจีนก็จะได้หิ้วของกลับมาฝาก ถูกใจทั้งคนให้และคนรับแน่นอน มาดูกันค่ะว่ามีของฝากจากจีนมีอะไรน่าสนใจบ้าง

续签学生签证/国际学生需要什么文件?

对于来泰国学习的国际学生,如果想申请继续居留许可,因为有必要留下来在公立或私立教育机构学习,需要用什么文件??

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!