แพ็คเกจปักกิ่ง 3 วัน 2 คืน | Wonderfulpackage

แพ็คเกจปักกิ่ง 3 วัน 2 คืน

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ การบินไทย

ห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

 

 
วันแรกของการเดินทาง                            กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง                             (--/--/--)
---- น. เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ
---- น. เดินทางสู่สนามบินเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน... ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ... เดินทางเข้าสู่ที่พักด้วยตัวท่านเอง
วันที่สองของการเดินทาง                          ปักกิ่ง                                             ( B/--/--)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
---- น. อิสระตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง                          ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ                             ( B/--/--)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
---- น. อิสระตามอัธยาศัย
---- น. เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***  กำหนดเดินทางตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2554  ***

โรงแรม

ราคาต่อท่าน
 (บาท )
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม/ท่าน/คืน(บาท )

Jiangsu  Hotel    3*

17,205

1,600

Taiwan Hotel     3*

18,825

2,410

HuaFu International Hotel     3*

17,805

1,900

Ai Hua Hotel    4*

17,505

1.600

Rainbow Hotel   4*

17,505

1,750

The Golden Palace&Silver Street Hotel   4*

17,625

1,810

Jade Palace Hotsel      5*

20,505

3,040

Xiyuan Hotel        5*

20,805

3,100

Huangyuan  Hotel   5*

19,905

2,710

Hongkun International Hotel   5*

19,605

2,500

Wangfujing   Hotel    5*

22,305

3,790

แพ็คเกจนี้รวม   :   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ การบินไทย BKK - BJS - BKK (Q CLASS) เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

                       ห้องพัก STANDARD- TWIN จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ( พักห้องละ 2 ท่าน )

                       กำหนดการเดินทางไป-กลับพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป

หมายเหตุ       :   ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมัน, ภาษีสนามบินและภาษีอื่นๆ ประมาณ 6,300 บาท

                       ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล, งานแฟร์, งานประชุม ( โปรดสอบถาม )

                ***  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ***

แพคเกจที่เกี่ยวข้อง

แพ็คเกจทัวร์ปักกิ่ง 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์
เพคเกจที่พัก 3 คืนพร้อม รถรับส่งระหว่างโรงแรม - สน...
ประเทศ : จีน
แพคเกจ กวางเจา 4 วัน 3 คืน

ประเทศ : จีน
แพคเกจ เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน (UL)

ประเทศ : จีน
Freedom กวางเจาแฟร์ (งานบูท)

ประเทศ : จีน
Package เที่ยวอิสระ กวางเจา 4D3N (งานบูท)

ประเทศ : จีน
Package เที่ยวอิสระ Beijing Free and Easy 4D2N (งานบูท)

ประเทศ : จีน
Package เที่ยวอิสระ Shanghai Free and Easy 3D2N (งานบูท)

ประเทศ : จีน