เมืองพาราณสี (Varanasi) :Guru เที่ยว อินเดีย


View: 2140 update:2012-01-17 10:40:34 แก้ไข
เมืองพาราณสี (Varanasi)

          พาราณสี เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย ครั้งสมัยอาณานิคม เมืองนี้มีชื่อว่า เบนาเรส (Benares) เป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในหลายด้าน กล่าวคือ เป็นที่เกิดของพระโพธิสัตว์หลายครั้ง โดยมีอาณาเขตครอบคลุมถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “สารนาถ” อันเป็นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่ง
         พาราณสียังเป็นเมืองที่มีท่านำลงสู่แม่น้ำคงคามากที่สุดและเก่าแก่ที่สุดสร้างโดยกษัตริย์และมหาเศรษฐีในอดีต หลายยุคหลายสมัยด้วยกัน แม่น้ำคงคาอันศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวอินเดีย มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี ถือว่าเป็นสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพ ถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย และเป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก 
        สำหรับคนอินเดียแล้วพาราณสี คือที่ๆ มาล้างบาปและที่ๆ เจาะจงเดินทางมาตายที่นี่ ว่ากันว่าชาวฮินดูทุกคนล้วนปรารถนาที่จะมาตายและได้เผาศพที่นี่ เพื่อจะได้ไปสู่ภพชาติที่ดีกว่าและบาปจะได้รับการชำระเสียแต่ชาตินี้ 


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมืองพาราณสี
แม่น้ำคงคา (Ganges river)
         แม่น้ำคงคา เป็นแม่น้ำสายสำคัญของอินเดีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู มีต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดีย บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปทางตะวันออก และรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรที่ประเทศบังกลาเทศ ก่อนจะไหลออกที่อ่าวเบงกอล แม่น้ำคงคามีความยาวประมาณ 2,510 กิโลเมตร 
       แม่น้ำคงคาตอนที่ไหลผ่านเมืองพาราณสีนั้น ไหลจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ ซึ่งไม่ปรากฏในแห่งอื่นๆของประเทศอินเดีย เชื่อกันว่า แม่น้ำคงคาไหลมาจากสวรรค์ทางช้างเผือกดินแดนสุขาวดี กล่าวกันว่า แม่คงคาเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระศิวะหรือพระอิศวร เทพประธานบนยอดเขาไกรลาส เขาพระสุเมรุ แม่คงคาไหลผ่านเมืองใด พราหมณ์ก็ให้ความสำคัญเมืองนั้น เมืองพาราณสีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากของพราหมณ์เป็นเมืองที่มีชาวฮินดูเลื่อมใสและถือปฎิบัติโดยเคร่งครัดที่จะพากันอาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคา มีเชื่อกันอย่างจริงจังตลอดมานับพันๆปีว่าเมื่อทำบาปแล้ว หากไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา บาปนั้นจะหมดสิ้นไป ในวันหนึ่งๆจะมีผู้คนพากันไปอาบน้ำล้างบาปกันเต็มท่าน้ำไปหมด โดยเฉพาะท่าอัศวเมธ เมืองพาราณสี ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ชาวฮินดูจะพากันมุ่งหน้าสู่เมืองพาราณสี เพื่อจะล้างบาปที่แม่น้ำคงคา ช่วงเดือนเพ็ญเดือนสิบสอง ฝูงชนนับแสนหลั่งไหลตามกันไปสู่แม่น้ำคงคา

     

ท่ามณิกรรนิการ์ (Manikarnika Ghat)
            ท่ามณิกรรนิการ์ หรือ ท่าตุ้มหูพระศิวะ เป็นปลายทางของการล่องแม่น้ำคงคา ที่ได้ชื่อว่าท่าตุ้มหูพระศิวะ เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่า ท่านี้เป็นท่าน้ำที่พระศิวะมาอาบน้ำ เมื่อทรงอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นมาจากแม่น้ำ ปรากฏว่าตุ้มหูของพระองค์หล่นหายหาเท่าไรก็ไม่เจอ บริเวณท่าแห่งนี้ มีการเผ่าศพทุกๆวัน กล่าวกันว่า ว่าควันไฟจากการเผาศพของที่นี่ไม่เคยมอดดับมาหลายพันปีแล้ว 
            รอบ ๆ สถานที่แห่งนี้จะมี "สถานที่รอ" เป็นห้องเล็ก ๆ บางทีก็ใช้เป็นที่หลบแดดนั่งพักของญาติ ๆ ที่นำศพมาทำพิธี แต่บางครั้งก็เป็นสถานที่ที่คนแก่ ๆ มานั่งนอนรอความตายอย่างที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ชาวฮินดูเชื่อว่าความตายเป็นการทิ้งสังขารเก่าที่ผุพัง ไปเกิดใหม่ตามแต่บุญกรรมของดวงวิญญาณนั้น 
          การเผาศพของชาวฮินดูนั้น จะทำกันง่ายๆ เมื่อมีคนตายก็จะใช้ผ้าห่อศพแล้วแบกไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคา ผู้ชายจะห่อด้วยผ้าขาว ส่วนผู้หญิงจะห่อผ้าหลากสี โดยไม่ต้องใส่โลงศพ ใช้วิธีมัดตราสังข์ศพแล้วพันด้วยผ้าขาวยกขึ้นแคร่ไม้ไผ่หามเท่านั้น พอหามศพไปถึงแม่น้ำคงคา ก่อนเผาก็เอาศพที่ห่อผ้าจุ่มลงไปในแม่น้ำคงคาแล้วยกขึ้น ทำเช่นนี้ 3 ครั้งบ้าง 5 ครั้งบ้าง เมื่อเผาจนมอดไหม้เหลือแต่กระดูกหรือเถ้าถ่าน แล้ว ก็กวาดลงแม่น้ำคงคาไม่มีการเก็บกระดูกเหมือนชาวพุทธ

                   

4 สังเว

เนปาล

อาหารฮ่องกง

เนปาล

เนปาล

จางเจียเจี้ย

เกาหลี

มัลดีฟส์

ฮ่องกง

ไต้หวัน

สิงคโปร์

ฮ่องกง

passport

เกาหลี

ฮ่องกง