เมืองกุสินารา(Kushinargar) :Guru เที่ยว อินเดีย


View: 1258 update:2012-01-13 16:20:20 แก้ไข

กุสินารา (Kushinagar)


            ตั้งอยู่ที่ตำบลมถากัวร์ อำเภอกุสินคร หรือกาเซีย หรือกาสยา (Kasaya) ในเขตจังหวัดเดวเย หรือ เทวริยา (Devriya) รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย กุสินารา เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับเมือง ปาวา เป็นที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า “มาถากุนวะระกาโกฏ” ซึ่งแปลว่า ตำบลเจ้าชายสิ้นชีพ เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันกุสินารา มีอนุสรณ์สถานที่สำคัญคือสถูปใหญ่ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายใน และมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย มหาสถูปนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของปูชนียสถานอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นมาภายหลังในบริเวณนั้น


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในกุสินารา 
สาลวโนทยานและ สถูปปรินิพพาน (Nirvana Temple & Stupa) 
           สาลวโนทยานเป็นหรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ห่างออกไปมีสถูปปรินิพพาน เป็นสถูปที่ถูกสร้างขึ้นใหม่บนซากหักพังเดิมของสถูปที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างคล่อมสาละคู่ บนสถูปมียอดมน มีฉัตรสามชั้นคือ "มหาปรินิพพานวิหาร" ด้านหน้าเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธปรินิพพาน มีพระพุทธรูปนอนบรรทมตะแคงเบื้องขวา ศิลปะมถุรา มีอายุกว่า 1,500 ปี พระพุทธปรินิพพานเป็นพระนอนที่ต่างจากพระปางไสยาสน์ในประเทศไทย ตรงที่ไม่ชันศอก และส่วนของพระบาทดูคล้ายเท้าของมนุษย์จริงๆ ซึ่งในประเทศไทยนิยมสร้างนิ้วเท้ายาวเสมอและฝ่าเท้าเรียบเป็นแผ่นและมีลายธรรมจักรบนผ่าพระบาท ในปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ถือได้ว่าเป็นจุดหมายสำคัญที่ชาวพุทธจะมาสักการะ รัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีมกุฎพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง พระสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ 

     
                           


วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
           วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ตั้งอยู่ที่เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายใต้ดำริของพระสุเมธาธิบดี อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ โดยมีพระราชรัตนรังษี (ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จสมบูรณ์ใน ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ด้วยแรงศรัทธาของคณะสงฆ์ไทย คณะพุทธบริษัทชาวไทย และชาวพุทธในประเทศอินเดีย พร้อมใจกันสร้างขึ้น ณ เมืองกุสินารา อันเป็นสังเวชนียสถานที่ดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคืนสู่มาตุภูมิ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา

  


4 สังเว

เนปาล

อาหารฮ่องกง

เนปาล

เนปาล

จางเจียเจี้ย

เกาหลี

มัลดีฟส์

ฮ่องกง

ไต้หวัน

สิงคโปร์

ฮ่องกง

passport

เกาหลี

ฮ่องกง