การแบ่งเขตการปกครอง สิงคโปร์ :Guru เที่ยว สิงคโปร์


View: 936 update:2012-02-01 14:02:13 แก้ไข

สิงคโปร์แบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 5 ภาค คือ

  1. ภาคกลาง (Central Region) มีพื้นที่ 130.5 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย Central Area ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของสิงคโปร์ และ 11 เขตรอบนอก  โดยภายใน Central Area ยังแบ่งออกเป็น 11 เขตย่อย  ซึ่งเขตที่สำคัญ ได้แก่ Downtown Core เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจสำคัญ  Singapore River เป็นที่ตั้งสำนักงานห้างร้านขนาดใหญ่  และ Orchard เป็นแหล่งการค้าและศูนย์กลางของธุรกิจโรงแรม
  2. ภาคตะวันตก (West Region) มีประชากรมากกว่า 7.4 แสนคน มีพื้นที่ 201 ตารางกิโลเมตร  ใหญ่ที่สุดใน 5 ภาค แบ่งเป็น 12 เขต  โดยเขตสำคัญ ได้แก่ Western Water Catchment         ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของภาค
  3. ภาคเหนือ (North Region) มีประชากรกว่า 4 แสนคน อาศัยในพื้นที่ 97 ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็น 8 เขต  รวม Central Water Catchment (หรือ Central Catchment Nature Reserve : CCNR) ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในตอนกลางของเกาะสิงคโปร์
  4. ภาคตะวันออก (East Region) แบ่งเป็น 6 เขต  โดยเขต Changi เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติแห่งสิงคโปร์ (Changi International Airport)
  5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-east Region) แบ่งเป็น 7 เขต มีพื้นที่ครอบคลุม        หมู่เกาะในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ  เกาะสำคัญ ได้แก่ Pulau-tekong เป็นที่ตั้งทางทหารของสิงคโปร์  และ Pulau-ubin เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ


4 สังเว

เนปาล

อาหารฮ่องกง

เนปาล

เนปาล

จางเจียเจี้ย

เกาหลี

มัลดีฟส์

ฮ่องกง

ไต้หวัน

สิงคโปร์

ฮ่องกง

passport

เกาหลี

ฮ่องกง