ฮ่องกง - กวางเจาแฟร์ 2555 2556 2012 2013 |wonderfulpackage.com
    ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง - กวางเจาแฟร์ 5 วัน
  • ฮ่องกง - กวางเจาแฟร์
  • นำท่านเดินทางสู่ กวางเจา โดยเรือ เฟอร์รี่
  • เที่ยวเซินเจิ้น -เมืองจำลอง
19900
 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวนผุ้เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว

ฮ่องกง กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน (OX)

วันที่หนึ่งของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กวางเจา
14.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ORIENT THAI AIRLINE
17.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน OX 200 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B”
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEWTONPLACE HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สองของการเดินทาง ฮ่องกง -กวางเจาเทรดแฟร์ – ตลาดเป่ยจิงลู่
เช้า รับประทานอาหารแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1) นำท่านเดินทางสู่ กวางเจา โดยเรือ เฟอร์รี่ (ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทาง ธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละ มณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุก ประเภท อาทิเช่น(อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)ได้เวลาอันสมควรนำท่าน เดินทางสู่ ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนเนมต่างๆอาทิเช่น U2, G 2000, GIORDANO, BOSSINI
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 ) (เมนู พระกระโดดกำแพง )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DONGGUAN CITY BUSINESS HOTEL (เมืองตงก่วน) เทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สามของการเดินทาง กวางเจาเทรดแฟร์(ต่อ) – เซินเจิ้น -เมืองจำลอง
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 3 ) * * * อิสระกับการดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ (ต่อ) (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน) นำท่านชมร้านยาที่ขึ้นชื่อของกวางเจา
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนอีกแห่งหนึ่งนำเมืองจำลอง Windows of the World ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จำลองสถานที่สำคัญต่างๆ และมีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น หอไอ เฟล,พีรามิด,ทัชมาฮาวน์, น้ำตกไนแองกาล่า, ภูเขาไฟฟูจิ หอเอนเมืองปิซ่า, ทุ่งซาฟารีในแอฟริกาใต้ , พระราชวังแวย์ซายน์ฯลฯ อิสระกับการเดินเที่ยวชมพร้อมถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกใช้ บริการรถโมโนเรียลชมความสวยงามจากเบื้องสูง , นั่งรถลางแบตเตอร์รี่ชมโดยรอบบริเวณ หรือนั่งรถม้าโบราณ เที่ยวชม ค่าใช้จ่ายพิเศษนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการของทัวร์ )*** ชมโชว์การแสดงอันตระการตาประกอบแสงสี เสียง อันทันสมัยที่มีชื่อเสียงของเซินเจิ้น ***
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4 ) (เมนูอาหารทะเล)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก DAYS HOTEL (SHENZHEN SIDE) เทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง เซินเจิ้น - ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 5 ) นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ประมาณ 45 นาที) นำท่านสู่ วัดชิหลิน หรือ สำนักชี สำนักชีแห่งนี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง เป็นแหล่งพำนักเพื่อความสงบ ภายในวัดมีสระบัวอันงดงาม สวนที่จัดแต่งอย่างประณีต และชายคาอารามลวดลายดอกบัวอันวิจิตร และมีรูปองค์พระโพธิสัตว์หลายปาง รวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับอยู่ในศาลด้านใน สำนักชีแห่งนี้ได้รับการบูรณะไปเมื่อปี 2000 จากที่สร้างขึ้นโดยใช้การเข้าไม้ทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูเลยนอก จากท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็ก นับเป็นการผสมผสานแบบใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่สวยแห่งหนึ่งในฮ่องกง…..นำท่านไหว้พระที่ ซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน หรือคนไทยรู้จักในนาม วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ แม้จะตั้งอยู่บน ไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย พบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำ ธูปและส้ม มาสักการะเพื่อขอพรต่าง ๆนำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแช กงหมิว” หรือวัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่า ถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของ จีน ซึ่งชาวฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่องนำท่านชมร้านหยก เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นจากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง OCEAN TERMINAL และ DUTY FREE ฮ่องกง มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัยการเริ่มเดินช้อปปิ้ง มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิม ซาจุ่ยร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของ พื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมาย นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอย ประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉา เหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการ ตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่ อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วย แสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ ฮ่องกง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEWTONPLACE HOTEL เทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
08.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน ORIENT THAI AIRLINEเที่ยวบินที่ OX 203(บริการอาหารและเครื่องดื่มบน เครื่อง)
09.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************* ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ *******************

เงื่อนไข

ค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ , ที่พัก 4 คืน, สถานที่เที่ยวตามรายการ, อาหาร 6 มื้อ, ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป, ค่าเรือ CKS, บัตรเข้าชมงานกวางเจาแฟร์, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง, ซิมเมืองจีน
ค่าบริการไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถ / ไกด์ท้องถิ่น/หัวหน้าทัวร์อัตราวันละ 30 หยวน/ คน/ วัน,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เอกสารในการประกอบการจอง
กรุณานำส่งหน้าหนังสือเดินทางของผู้เดินทางล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
***รบกวนทุกท่านกรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ วันละ 30 หยวน รวม 150 หยวนตลอดการเดินทาง***
หมายเหตุ
สำหรับผู้มีบัตรเชิญแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบัตรเข้างาน เนื่องจากทางบริษัทได้รับสิทธิ์ พิเศษในการเข้าชมงานเทรดแฟร์กวางเจา

** กรณีผู้เดินทางเคยลงทะเบียนเข้างานมาแล้วในปี 2011-2012 กรุณานำบัตรเดิมไปด้วย เนื่องจากทาง งานกวางเจา ไม่ให้ทำบัตรใหม่ ให้ใช้บัตรเก่าตัวเดิมเข้างานได้เลยไม่เช่นนั้น ผู้เดินทางต้องชำระเงินจำนวน 200 หยวน
สำรองที่นั่ง
* ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปด้วย นามบัตร / รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป (เพื่อทำบัตรเข้างาน) ข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหาได้ที่: www.cantonfair.org.cn

หมายเหตุ
เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทางเมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 085-484-5194-95
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)
• อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ/ หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
• กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า), กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
• การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 300หยวน / ท่าน)
HKGPKG-03_EK_ฮ่องกง ช้อปเต็มอิ่ม ชิมเต็มรสชาติ
อ่าน:1143
ลงเมื่อ:2014-03-21 04:10:06
HKGPKG-09_EK_ฮ่องกงอิมบุญไหว้พระ อิ่มท้องอาหารเลิศรส 3 วัน
อ่าน:1761
ลงเมื่อ:2014-02-10 08:06:49
HKGPKG-07_EK_ฮ่องกง เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน
อ่าน:3557
ลงเมื่อ:2014-01-27 08:25:42
HKGPKG-06_HX_ฮ่องกงอิมบุญไหว้พระ อิ่มท้องอาหารทะเลหลีหยุนหมุน 3 วัน
อ่าน:914
ลงเมื่อ:2014-01-17 03:42:10
HongKong DisneyLand
อ่าน:714
ลงเมื่อ:2013-12-03 09:06:00
Christmas Fest in Hong Kong
อ่าน:739
ลงเมื่อ:2012-11-29 14:34:28
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา