ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 2555 2556 2012 2013 |wonderfulpackage.com
    ทัวร์ฝรั่งเศส : ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน
  • ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ชิมหอยเอสคาโก้-พระราชวังแวร์ซายน์-ไอเฟล
  • ดีจอง-ลูเซิร์น-ทะเลสาบลูเซิร์นสะพานไม้-สิงโตร้องไห้-ยอดเขาจุงฟราวน์
  • มิลาน-เวนีส-ปิซ่า- กรุงโรม-โคลีเซี่ยม
  • น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-วาติกัน-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
79999
 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวนผุ้เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน

ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ชิมหอยเอสคาโก้-พระราชวังแวร์ซายน์-ไอเฟล
ดีจอง-ลูเซิร์น-ทะเลสาบลูเซิร์นสะพานไม้-สิงโตร้องไห้-ยอดเขาจุงฟราวน์
มิลาน-เวนีส-ปิซ่า- กรุงโรม-โคลีเซี่ยม
น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-วาติกัน-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
วันแรก กรุงเทพฯ – ปารีส
18.00 พบเจ้าหน้าที่ และพร้อมกันที่ เคาน์เตอร์ S ประตูหมายเลข 8 สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ (UL) ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าบริษัทให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง
21.10 นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เที่ยวบิน UL883 / UL563 (21.10-23.00//02.10-09.40) บริการอาหาร เครื่องดื่มและพักผ่อนบน
วันที่สอง ปารีส–ชมเมือง–ล่องเรือแม่น้ำแซน-ช้อปปิ้งชองเอลิเซ่-หอยเอสคาโก้
09.40 เดินทางถึงท่าอากาศยานชาลล์เดอโกล์ด กรุงปารีส นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร แล้วเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง
นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายน์ เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14 ทรงใช้เวลาในการสร้างนานถึง 30 ปี ให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้ท่านชมความหรูหราโอ่อ่าของห้องต่างๆ เช่น ห้องเฮอคิวลีส ห้องวีนัส ห้องอพอลโล และห้องฮอลออฟมิเรอร์ ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาปาน ถวายสารในสมัยพระนารายน์มหาราช และชมอุทยานของพระราชวังที่สวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
นำท่านชม มหานครปารีส นครแห่งแฟชั่น ชมทอร์คกาเดโร ถ่ายรูปกับหอไอเฟล สัญลักษณ์ของปารีส ชมสะพานอเล็กซานเดอร์ ผ่านชมมหาวิหาร นอร์ทเทรอดาม โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์อายุ800ปี บนเกาะ อิลเดอลาซิเต้ ซึ่งอยู่กลางแม่น้ำแซน ผ่านถนนแฟชั่น ชองเอลิเซ่ ทอดยาวจากจตุรัสคองคอร์ด สู่ประตูชัย สัญลักษณ์กลางกรุงปารีส ชม จตุรัสคองคอร์ด ที่ซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี อังตัวเน็ต พระชายาถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส นำท่านเพลิดเพลินความของกรุงปารีสด้วยการ ล่องเรือ บาโตมูสต์ ชมความงดงามของริมฝั่งแม่น้ำแซน ในบรรยากาศแสนโรแมนติค ท่านจะได้ชมชมสถานที่สำคัญๆ บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทำให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชอปปิ้งตามอัทธยาศัย สัมผัสชีวิตชาวปารีเซียง เลือกชอปปิ้ง ในย่านการค้า อาทิโอเปร่าเฮ้าซ์ หรือ ชอมป์ เซลิเซ่
เย็น บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร บริการอาหารฝรั่งเศสแท้ หอยเอสคาโก้
นำเข้าที่พัก รร. MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ปารีส – ดีจอง – ลูเซิร์น
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางออกจากปารีสผ่านทัศนียภาพที่สวยงามของฝรั่งเศสตอนกลางไปยังเมืองดีจอง นำท่านชมเมืองดีจอง ชมอาคารบ้านเรือนและโบสถ์ประจำเมือง และย่านการค้า
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางออกจากดิจองผ่านทัศนียภาพที่สวยงามของฝรั่งเศสตอนกลางไปยังเมืองลูเซิร์น ชมอาคารบ้านเรือนและโบสถ์ประจำเมือง และย่านการค้า
เย็น บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
นำเข้าที่พัก รร. EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา จากนั้นนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูงชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิส แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ สถานนีไคล์เน่ ไชเดก์ก ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE) ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,158 เมตร (11,333 ฟุต) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe นำคณะชมถ้ำน้ำแข็งที่มีอายุกว่าพันปี และกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา
บ่าย ลงจากเขาจุงฟราว จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองลูเซิร์นนำเดินชมความงามน่ารักของเมืองท่องเที่ยวชื่อดังริมทะเลสาบ ถ่ายรูปกับสะพานหลังคาที่จัตุรัสหงส์ สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1300 และ สะพานชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งใช้ข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่หลายร้อยปีที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง แล้ว นำท่านไปถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์สิงโต อนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์และกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ ที่สลักลงบนหินธรรมชาติเพื่อรำลึกถึงการพลีชีพของทหารสวิสฯในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ.1792
เย็น บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
นำเข้าที่พัก รร. EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ลูเซิร์น- มิลาน-เวนิส
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง พรมแดนสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี เดินทางต่อไปยังเมืองมิลาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย นำชมเมืองมิลาน ชมบริเวณจัตุรัสอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่ตั้งของ ดูโอโม (Duomo) มหาวิหารสถาปัตยกรรมกอธิ ที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 ด้านนอกของอาคารวิหารมีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวนมากมายถึง 135 ยอด ประดับรูปปั้นหินอ่อนกว่า 2,245 ชิ้น ด้านบนสุดมีรูปปั้นพระแม่มาดอนน่าที่ทำขึ้นจากทองขนาดใหญ่ถึง 4 เมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินเท้าเข้าสู่ด้านในของแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่สวยงาม นำท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า และรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดังและสาวกที่จัตุรัสด้านหน้า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นของมิลาน อาทิ เวอร์ซาเช่ กุชชี่ เป็นต้น แล้วนำท่านเดินทางต่อไปยังเวนิส
เย็น บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
นำเข้าที่พัก รร. B4 หรือเทียบเท่า
วันที่หก เวนีส-ปิซ่า
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศอันเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลังของ เมืองเวนิส โดยการลงเรือไปขึ้นฝั่งที่ท่าเรือซาน มาร์โค บนเกาะเวนีส เชิญท่านรื่นรมย์กับความสวยงาม จัตุรัส ซาน มาร์โค เข้าชม มหาวิหารเซ็นต์มาร์ค ศิลปะแบบไปเซนไทน์ที่งดงาม ผ่านชม พระราชวังดอร์จ ที่เคยเป็นที่คุมขังของ คาสโนว่า นักรักบันลือโลก ชม สะพานสะอื้น และการเป่าแก้วที่มีชื่อเสียงของเมืองเวนิส ชมเมืองที่อนุรักษ์สภาพสิ่งก่อสร้างได้ดีเยี่ยมมีความเก่าแก่กว่า 200 ปี จุดเกิดตำนานของ มาร์โคโปโล นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ อิสระชมเมืองเวนีสที่สวยงาม ก่อนนำท่านข้ามฟากกลับสู่ฝั่งเมืองเวนีส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
เดินทางต่อไปยังเมืองปิซ่า ในแคว้นทอสคาน่า เมืองท่าริมทะเลที่มีความสำคัญในด้านการค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำท่านชม หอเอนปิซ่า อันเลื่องชื่อ เป็นสิ่ง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ สถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวัตถุ ให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพกับ หอเอนปิซ่า โบสถ์บัตติสเตโร และ มหาวิหารดูโอโม แห่งเมืองปิซาที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987 รวมทั้งชมย่านการค้า และเลือกซื้อของที่ระลึก
เย็น บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
นำเข้าที่พัก รร. IDEA HOTEL PISA หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด ปิซ่า-โรม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-ชอปปิ้ง
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางผ่านทัศนียภาพที่สวยงามของอิตาลี เข้าสู่กรุงโรม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ที่เคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรโรมัน กว่า 2000 ปีที่แล้ว เป็นต้นแบบอารยธรรมของโลก จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ โคลิเซี่ยม สนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมัน ชมน้ำพุเทรวี่ ที่โด่งดัง พิสูจน์ความเชื่อที่ว่าหากท่านได้โยนเหรียญลงไปในน้ำพุเทรวี่แล้ว จะได้กลับมาเยือนดินแดนมักกะโรนีแห่งนี้อีกแน่นอน และ บันไดสเปน ย่านชอปปิ้งที่โด่งดัง อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้า ที่มีชื่อเสียง เช่น เวอร์ซาเช่ มุชชิโน
เย็น บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
นำเข้าที่พัก รร. HOLIDAY INN WEST หรือเทียบเท่า
วันที่แปด กรุงโรม-วาติกัน-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม มหาวิหารเซ็นต์ ปีเตอร์ ที่ตั้งอยู่ในรัฐอิสระวาติกัน ศูนย์กลางคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่ประทับขององค์สันตะปาปา นำชมภายในมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่และชมงานศิลปะอันล้ำค่า ผลงานชิ้นเอกของ บราเมนเต้ ราฟาเอล และไมเคิล แองเจโล ก่อนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางไปสนามบินกรุงโรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.55 เดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบิน UL582 / UL422 (15.55-05.05 // 07.20-12.20)
บริการอาหาร เครื่องดื่มและพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโคลัมโบ
วันที่เก้า สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ
12.20 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน
อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน SRILANKA AIRWAYS (UL)
- ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปโดยเฉลี่ย 2 ยูโร/ท่าน/วันทำงาน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา