Gallery    
หน้าแรก >> ต้าลี่ ประเทศจีน รวมแหล่งท่องเที่ยวสวย ๆมากมาย
ประตูกำแพงเมืองทางใต้สร้างสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงโบราณ (ต้าหลี่กู่เฉิง) 
เจดีย์เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมือง เจดีย์ 3 องค์ ต้าลี่ประเทศจีน 
มุมสวย ๆ ของนักถ่ายภาพ ภายในบริเวณเจดีย์ 3 องค์ ที่ต้าลี่ ประเทศจีน